Uchwała  nr   Xv / 154 /1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 09 lipca 1999r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Nr 4. części miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy "Śródmieście" w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy / dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz. 74, Dz.U. z 1996r. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734 i Nr 123 poz. 775 i z 1998 Nr. 155 poz 1014 i Nrl62 poz. 1126) oraz art. 12 ust.l, 2 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 1999 r Nr 15 poz 139 ) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§1

1.   Przystępuje  się  do  sporządzania     zmiany     Nr4.   części  miejscowego  planu

szczegółowego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy "Śródmieście" w Ostrowcu Św. zatwierdzonego uchwałą Nr. VII/62/94 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 30 listopada 1994 roku ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Kiel. Nr 12 poz. 138 z dnia 15 grudnia 1994 r., zwanego dalej "planem".

2.   Zmiana Nr.4.  planu obejmuje obszar ograniczony ulicami: ul. Żabią, Zagłoby, Aleją 3-go Maja.,

3. Granice obszaru objętego zmianą Nr4. planu, o których mowa w ust. 2 określa załącznik graficzny do uchwały.

 

§2

Obszar ten zamierza się przeznaczyć na cele usługowo-handlowe i usługi ponadlokalne, z możliwością poszerzenia funkcji jeśli to wyniknie z wniosków składanych w trakcie sporządzania planu.

 

§3

 Przedmiot      i  zakres   zmiany   Nr   4.      planu      obejmować   będzie   problematykę

wyszczególnioną w arl. 10 ust. l cytowanej wyżej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, odpowiednio do przedmiotu planu.

 

§4

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.