Uchwała  nr   XV / 155 / 1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 09 lipca 1999r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Nr5., części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 . art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy 7. dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz. 74, Dz.U. z 1996r. Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734 i Nr 123 poz. 775 i z 1998 Nr 155 poz 1014 i Nr 162 poz. 1126 ) oraz art. 12 ust. l, 2 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 1999 r Nr 15, poz 139) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§1

1. Przystępuje się do sporządzania zmiany Nr 5. części   miejscowego planu ogólnego

zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zatwierdzonego Uchwałą Nr XLII/246/92 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 3 lipca 1992r. ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Kiel.Nr 11 poz. 115 z dnia 7 sierpnia 1992r.ora/ Uchwałą Nr VIII/61/94 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św.7 dnia 30 listopada 1994r. w sprawie aktualizacji planu w zakresie komunikacji ogłoszonego w Dz.Urz. Woj. Kiel. Nr 12 poz. 137 z dnia 15 grudnia 1994r., zwanego dalej "planem".

2. Opracowanie zmiany Nr. 5.   planu obejmuje obszar ograniczony ulicami: Bałtowską, Samsonowicza, 11 -go Listopada i Strugą Denkowską.

3. Granice obszaru objętego zmianą Nr 5, planu, o których mowa w ust. 2 określa załącznik graficzny do uchwały.

 

§2

 Obszar objęty zmianą Nr 5 planu zamierza się przeznaczyć na cele mieszkaniowe oraz

usługi z możliwością poszerzenia funkcji , jeśli to wyniknie z wniosków, składanych w trakcie sporządzania planu. Forma budownictwa zostanie określona na etapie sporządzania planu.

 

§3

 Przedmiot i zakres zmiany Nr 5  planu obejmować będzie problematykę wyszczególnioną

w art. l O ust. l cytowanej wyżej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, odpowiednio do przedmiotu planu.

 

§4

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca świętokrzyskiego.

 

§5

 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.