Uchwała  nr   Xv / 156 /1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 09 lipca 1999r.

 

 

w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do czynności prawnych w zakresie nabywania nieruchomości.

 

Na podstawie art 18 ust2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 1996 r. Nr.13 poz.74 , Nr. 38 poz.261, Nr. 106 poz.496. Nr. 132 poz.622 oraz z 1997 roku nr. 9 poz.43, Nr. 106 poz 679, Nr. 107 poz.686 , Nr. 113 poz.734 i Nr. 123poz.775  z 1998 roku Nr. 135poz. 1014,Nr. 162poz.1126) RADA MIEJSKA uchwala co następuje:

 

§1.

 Uznaje się potrzebę nabywania na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski terenów przeznaczonych pod budowę (łącznika) ulicy łączącej ul. Chrzanowskiego z ulicą Kilińskiego w Ostrowcu Św. zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.

 

§2.1.

 Upoważnia się Zarząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do dokonywania na warunkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa czynności prawnych (składania oświadczeń woli) związanych z wykupem terenów, o których mowa w § 1.

 

§2.2.

Dokonywanie poszczególnych wykupów powinna poprzedzać stosowna uchwała Zarządu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§3.

 Wydatki związane z nabyciem nieruchomości określonych w § l mają pokrycie w dziale 74 rozdział 7532 wydatków budżetowych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w 1999 i 2000 roku.

 

§4.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia