Uchwała  nr   Xv/ 157/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 09 lipca 1999r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu targowisk miejskich.

 

Na podstawie art.5 dekretu z dnia 2 sierpnia 1951 r. o targach i targowiskach (Dz. U. Nr 41, poz.312, z 1990r. Nr 34, poz.198 i z 1997r. Nr 121, poz.770) oraz art.40 ust. l, art.41 ust. l i art.42 ust.l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz.74, Nr 58, poz.261, Nr 106, poz.496, i Nr 132, poz.622, z 1997r. Nr 9, poz.43, Nr 106, poz.679, Nr 107, poz.686, Nr 113, poz.734 i Nr 123, poz.775 i z 1998r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1.

W uchwale Nr XI/115/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 kwietnia 1999r. w sprawie regulaminu targowisk miejskich wprowadza się następującą zmianę:

-         w załączniku do uchwały p.n. „Regulamin Targowisk Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim" w § 8 w punkcie II wyrazy „od godziny 8.00 - 18.00" zastępuje się wyrazami „od godziny 6.00 - 18 00".

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§3.

Uchwała podlega ogłoszeniu na stałe w miejscach targowisk - w formie umożliwiającej użytkownikom targowisk zapoznanie się z jej treścią (tablice ogłoszeniowe) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, a także zostaje podana do wiadomości publicznej w prasie lokalnej.

 

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.