Uchwała  nr   Xv / 160 /1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 09 lipca 1999r.

 

w sprawie: wyboru banku do obsługi bankowej budżetu Gminy Ostrowiec Św.

 

Na podstawie art.134, ust l ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz.U. nr 155 poz 1014 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360 i Nr 49, poz. 4857, art.18, ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 i Nr 58, poz. 261, Nr 106 poz.496 oraz Nr 132, poz.622 i z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734, Nr 123, poz.775 oraz z 1998 Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126/, Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1

l   Wybiera się bank POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK

PAŃSTWOWY do prowadzenia obsługi bankowej budżetu Gminy Ostrowiec Św.

2. Udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług, o których mowa w ust l następuje w trybie z wolnej ręki / art. 71 ust l pkt 7 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych Dz. U. z 1998 Nr 119 poz.473 i z 1999 roku Nr 45 poz. 43I

 

§2

Traci moc uchwała nr XVlI/108/95 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 28 kwietnia 1995 roku w sprawie wskazania banku do obsługi bankowej Gminy Ostrowiec Św.

 

§3

Wykonanie uchwały poprzez zawarcie umowy określającej zasady wykonywania obsługi bankowej powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Św.

 

§4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.