Uchwała  nr   XV / 161 /1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 09 lipca 1999r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań

 

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 i z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1

W uchwale Nr IX/38/90 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 19 czerwca 1990 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań zmienionej uchwałą Nr LIII/350/93 z 19 maja 1993 r. wprowadza się następującą zmianę: Występującą w § 1, §2 ust. 2 i ust. 4 i w §3 ust. 1 kwotę 100.000 zł zastępuje się kwotą 500. 000 zł

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

§3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.