Uchwała  nr   XV / 162 /1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 09 lipca 1999r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowca Świętokrzys­kiego na 1999 rok.

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 i Nr 58, poz. 261, Nr 106 poz.496 oraz Nr 132, poz.622 i z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734, Nr 123, poz.775 oraz z 1998 Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 11267, art. 109 i art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finan­sach publicznych / Dz.U. nr 155 poz 1014 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360 i Nr 49, poz. 485/, Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1

W uchwale nr X/94/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowca Św. na 1999 rok, zmienionej uchwałą nr XI/118/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 29 kwietnia 1999 r., zmienionej uchwałą nr XIII/136/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 15 czerwca 1999 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)   § l otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszej uchwały:

l/ dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 1999 rok

w wysokości 81.273.702 zł, II wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 1999 rok

w wysokości 79.724.366 zł, 3/ przychody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 1999 rok

w wysokości   l .983.304 zł, 4/ rozchody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 1999 rok

w wysokości   3.532.640 zł,

2. Nadwyżka budżetu wynosi l .549.336 zł".

2) w § 3 pkt l otrzymuje brzmienie:

„ l/ wydatki bieżące w kwocie 61.028.808 zł, w tym:

-   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 27.886.624 zł 2/ wydatki majątkowe w kwocie 17.795.558 zł

-   zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

w tym:

wydatki inwestycyjne w kwocie 9.612.658 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 "

3/ w § 6 pkt l i 2 otrzymuj ą brzmienie:

„1) przychodów i wydatków zakładów budżetowych w następujących kwotach:

-   przychody ogółem - 26.378.422 zł,

-   wydatki ogółem      - 26.868.575 zł zgodnie z załącznikiem nr

2) przychodów i wydatków gminnych instytucji kultury w następujących kwotach:

-   przychody ogółem -    2.848.617 zł,

-   wydatki ogółem      -    2.820.817 zł zgodnie z załącznikiem nr 8",

4/ § 7 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalonym uchwałą nr VIII/63/99 przez Radę Miejską z dnia 18.02.1999 rok, zmienionej uchwałą nr XIV/   /99 z dnia 09.07.1999 w kwocie 390.000 zł"

 

§2

l. W załączniku nr l do uchwały nr X/94/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 30 marca 1999 roku „"Plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 1999 r." dokonuje się następu­jących zmian:

1) w planie dochodów i wydatków:

a) zmniejsza się dochody:

1. Dział        74

Rozdział 7695

Gospodarka mieszkaniowa

Pozostała działalność

- czynsze dzierżawne

o kwotę 2.609 zł  do kwoty 2. 190.375 zł

- dochody ze sprzedaży udziałów o kwotę 290. 000 zł,

b) zwiększa się dochody:

1. Dział

Transport

Publiczne drogi gminne

o kwotę 6.600 zł do kwoty 19.600 zł

Gospodarka komunalna

Pozostała działalność pkt a/ pozostałe inwestycje komunalne o kwotę 628 zł do kwoty 405.228 zł w tym:

- środki na dofinansowanie zadań inwestycyj­nych ze źródeł pozabudżetowych o kwotę 628 zł do kwoty 81.228 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Pozostała działalność

- sprzedaż mienia komunalnego

o kwotę 800.000 zł do kwoty 2.617.016 zł,

50

Rozdział 5613

2. Dział

70

Rozdział 7395

 

3. Dział        74

Rozdział 7695

Administracja państwowa i samorządowa

pkt a/ Urząd Miasta

- różne opłaty

o kwotę 50.000 zł do kwoty 394.000 zł,

w tym:

- za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 50.000 zł do kwoty 390.000 zł

Rozliczenia różne

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla

gmin

o kwotę 2.609 zł do kwoty 2.213.731 zł,

w tym:

z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku

rolnym i leśnym

o kwotę 2.609 zł

4. Dział        91

Rozdział 9146

5. Dział        97

Rozdział 9709

c) zmniejsza się wydatki:

85

1. Dział

Rozdział 8511

2. Dział        87

Rozdział 8711

Ochrona zdrowia

Podstawowa opieka zdrowotna

o kwotę 400.000 zł do kwoty 100.000 zł,

Kultura fizyczna i sport

Instytucje kultury fizycznej - MOSiR

o kwotę 150.000 zł do kwoty 1.756.700 zł

w  tym:

inwestycje na MOSiR

o kwotę 150.000 zł do kwoty 760.000 zł.

d) zwiększa się wydatki:

50

Transport

Publiczne drogi gminne o kwotę 526.500 zł do kwoty 2.576.500 zł, w tym:

- inwestycje drogowe o kwotę 526.500 zł do kwoty 1.070.650 zł

Gospodarka komunalna

Pozostała działalność

pkt a/ pozostałe inwestycje komunalne

o kwotę 95.728 zł do kwoty 5.109.508 zł,

pkt d/ pozostała działalność

o kwotę 25.000 zł do kwoty 725.000 zł,

w tym:

- wyburzenia

o kwotę 25.000 zł do kwoty 51.000 zł

Ochrona zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

o kwotę 50.000 zł do kwoty 390.000 zł

Administracja państwowa i samorządowa

pkt a/ Urząd Miasta

o kwotę 150.000 zł do kwoty 8.015.064 zł,

1. Dział

Rozdział 5613

2. Dział        70

Rozdział 7395

3. Dział        85

Rozdział 8536

4. Dział       91

Rozdział   9146

2) w planie przychodów i rozchoków:

a) zmniejsza się przychody:

1. Dział        00

Rozdział 0069

Rozchody

Prywatyzacja majątku gminy

o kwotę 510.000 zł do kwoty 290.000 zł

b) zmniejsza się rozchody:

1. Dział

00

Rozdział 0055

Rozchody

Pożyczki krajowe

o kwotę 240.000 zł do kwoty 2.772.640 zł

2. Załącznik nr l "Plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 1999 r. "otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do mniejszej uchwały z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ust. l.

 

§3

Załącznik nr 3 do uchwały Nr X/94/99 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 1999 r. -"Planowane wydatki majątkowe Gminy Ostrowiec Św. w 1999 roku" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§4

Załącznik nr 4 do uchwały Nr X/94/99 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 1999 r. - "Plan zadań inwestycyjnych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 1999 rok", otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§5

Załącznik nr 7 do uchwały Nr X/94/99 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 1999 r. - "Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 1999 rok" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§6

Załącznik nr 8 do uchwały Nr X/94/99 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 1999 r. - "Plan przychodów i wydatków gminnych instytucji kultury Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 1999 rok" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§8

Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.