Uchwała  nr   XVI / 164 /1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 09 września 1999r.

 

w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających

powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem

sprzedaży na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego

 

Na podstawie art 12 ust. l i 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 1982r. Nr 35, poz. 230; z 1984r. Nr 34, poz. 184; z 1987r. Nr 33, poz. 180; z 1989r. Nr 35, poz.192; z 1990r. Nr 34, poz.  198, Nr 73, poz. 431; z 1991r. Nr 73, poz. 321, Nr 94, poz. 419; z 1993r. Nr 40, poz.  184; z 1996r. Nr 127, poz. 593; z 1997r. Nr 88, poz. 554, Nr  113, poz. 732, Nr 121,  poz. 770; z  1998r. Nr 106, poz. 668) oraz art. 18 ust.2 pkt  15 art. 40 ust l, art. 41 ust. l i art. 42 ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr  113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z  1998r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Miejska, kierując się wskazaniami określonymi w gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętym uchwałą Nr VIII/63/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 18 lutego 1999 r. uchwala, co następuje:

 

§1

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego wynosi 90.

 

§2

Traci moc Uchwała Nr XI/113/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§4.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.