Uchwała  nr   XVI/ 165 /1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 09 września 1999r.

 

w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ławników ludowych i członków Kolegium do Spraw Wykroczeń

 

Na podstawie art. 137 §2 Ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 1994r. Nr Nr 7, poz. 25; Nr 77, poz. 355; Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509; z  1995r. Nr 34, poz. 163, Nr 81, poz. 406; z 1996r. Nr 77, poz. 367; z 1997r. Nr 75, poz. 471; Nr 98, poz. 604; Nr 106, poz. 679 i Nr  117, poz. 751 i 752 i 753; Nr 121, poz. 769; Nr 124, poz. 782 i Nr 133, poz. 882 i z 1998r. Nr 98, poz. 607; Nr 160, poz. 1064 i Nr 162, poz. 1118 i 1125), uchwala się, co następuje:

 

§1.

 Powołuje się Zespół do spraw wyborów ławników ludowych i członków Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim w składzie:

1. Mieczysław Toś

2.   Piotr Leśny

3. Andrzej Żelazny

4. Stanisław Karbowniczek

5. Wacław Swat

6. Zbigniew Moskalewicz

7. Tadeusz Cędzikowski

8. Ryszard Łojek

9. Jarosław Rusiecki

10. Mirosław Zgadzajski

11. Jerzy Białas

 

§2.

 Do zadań Zespołu należy przyjęcie list kandydatów i ich zaopiniowanie przed przystąpieniem do wyborów przez Radę Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

§3.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.