Uchwała  nr   XVI / 167/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 09 września 1999r.

 

 

w sprawie sprzedaży działek budowlanych

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz.74, Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496, Nr 132 poz.622; z 1997r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.686, Nr 113 poz.734, Nr 123 poz.775 oraz z 1998r. Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz.  1126) w związku z art.13 ust. l i art. 37 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115 poz.741, z 1998r. Nr 106 poz.668 i z 1999r. Nr 49, poz.484)

Rada Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim uchwala, co następuje:

 

§1.

 Uznaje się za zasadne sprzedać w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, niżej wymienione działki budowlane, stanowiące własność Gminy Ostrowiec Św. położone przy ul.Sikorskiego w Ostrowcu Św. (obr.20 ark.IV)

-dz.  nr  33     o pow.911m2                KW 25358

-dz. nr 34     o pow.911m2                  KW 17451

-dz.  nr  35     o pow.917m2                KW 22834

-dz. nr 38/1  o pow.l027m2        KW  21612

 

§2.

Sprzedaż nastąpi z zachowaniem zasad postępowania i warunków określonych w dziale II rozdz. 3, 4 i 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w rozdz. l i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz.U. Nr 9 poz.30).

 

§3.

Wykonanie   uchwały   powierza    się    Zarządowi    Miasta    Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.