Uchwała  nr   XVI / 168 /1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 09 września 1999r.

 

w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do dokonywania czynności prawnych w zakresie nabywania nieruchomości.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 1996 r. Nr. 13 poz.74 ,Nr. 58 poz.261, Nr. 106 poz.496, Nr. 132 poz.622 oraz z 1997 roku nr. 9 poz.43, Nr. 106 poz 679, Nr. 107 poz.686 , Nr. 113 poz.734 i Nr. 123 poz.775   z  1998 roku Nr. 155 poz. 1014, Nr. 162 poz. 1126) RADA   MIEJSKA    u chwała co następuje:

 

§1

Uznaje się potrzebę nabywania na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski terenów przeznaczonych pod budowę " ciągu komunikacyjnego ulic: Grzybowa, Graniczna, Kraszewskiego łączącego ul. Sienkiewicza z ul. Iłżecką w Ostrowcu Św."zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

 

§2.1

Upoważnia się Zarząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do dokonywania na warunkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa czynności prawnych (składania oświadczeń woli) związanych z wykupem terenów , o których mowa w § l.

 

§2.2.

 Dokonywanie poszczególnych wykupów powinna poprzedzać stosowna uchwała Zarządu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§3

Wydatki związane z nabyciem nieruchomości określonych w § l mają pokrycie w dziale 74 rozdział 7552 wydatków budżetowych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w 1999 i 2000 roku.

 

§4.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.