Uchwała  nr   XVI / 169 /1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 09 września 1999r.

 

w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do dokonywania czynności prawnych w zakresie nabywania nieruchomości.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1999r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 roku Nr 13 poz.74 i Nr 58 poz.261, Nr 106,poz.496,Nr 132 poz.622 oraz z 1997 roku Nr 9 poz, 43.,Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686,Nr Nr 113 poz.734 i nr 123 poz. 775 z 1998 roku Nr 155 poz. 1014,Nr 162 poz. 1126) RADA MIEJSKA uchwala co następuje :

 

§l.

Uznaje się za potrzebę nabywania na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski terenów przeznaczonych pod budowę ul.Denkowskiej (odcinek od ulicy Radwana do ulicy Chrzanowskiego) i budowę schodów zejściowych od ulicy Denkowskiej na Targowicę Miejską zgodnie z opracowanym proje­ktem budowlanym.

 

§2.

Upoważnia się Zarząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do dokonywania na warunkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa czynności prawnych (składania oświadczeń woli) związanych z wykupem terenów, o których mowa w § l.

2.Dokonywanie poszczególnych wykupów powinna poprzedzać stosowna uchwała Zarządu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§3.

Wydatki związane z nabyciem nieruchomości określonych w § l mają po­krycie w dziale 74, rozdział 7552 wydatków budżetowych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w 1999 i 2000 roku.

 

§4

.  Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.