Uchwała  nr   XVI/ 170 /1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 09 września 1999r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wynikłego z umowy zawartej pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Świętokrzyskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych "TRAKT" "ŚPRD-TRAKT" Sp.z.o.o. Kielce z siedzibą w Górkach Szczukowskich

na wykonanie robót p.n." Budowa ulicy Jodłowej- długości 673,37 mb z wjazdami do posesji (bez chodników i zieleńców) i kanalizacji deszczowej w ulicy Jodłowej - długości 620 mb. w Ostrowcu Świętokrzyskim ".

 

Na podstawie art.7 ust 1 pkt 2 oraz art. 18 ust 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz. 74 Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz 496 Nr 132 poz 622 oraz z 1007r. Nr 9 poz 43 Nr 106 poz 679, Nr 107 poz 686 , Nr 113 poz 734 Nr 123 poz 775 oraz z 1998r. Nr 155 poz. 1014 Nr 162 poz.1126/ w związku z & 1 uchwały

Nr.lX/38/90 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 9 września 1990 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań zmienionej uchwałą

Nr.L.III/350/93 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 19 maja 1993 r   i   uchwałą Nr.XV/161/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 9 lipca 1999 roku Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§1

Rada Miejska wyraża zgodę na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wynikłego z umowy zawartej pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski - Zarządem Miasta a Świętokrzyskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych "TRAKT" "ŚPRD-TRAKT" Sp.z.o.o. Kielce z siedzibą w Górkach Szczukowskich na wykonanie robót p.n. " Budowa ulicy Jodłowej- długości 673,37 mb z wjazdami do posesji (bez chodników i zieleńców) i kanalizacji deszczowej w ulicy Jodłowej - długości 620 mb. w Ostrowcu Świętokrzyskim ".

 

§2

Zobowiązania   finansowe   Gminy   Ostrowiec   Świętokrzyski   wynikłe   z   umowy,

finansowane będą  ze środków budżetu Gminy:

w roku 1999 -   w kwocie 470 000 zł w tym 166 564,55 ( Dział 70 Gospodarka

Komunalna;  Rozdział 7395 -  inwestycje  komunalne  pozostałe - 4.   Kanalizacja

deszczowa - pkt. 2 ul. Jodłowa) i 303 435,45 (Dział 50 Transport, Rozdział 5613

Publiczne drogi gminne - Drogi gminne - pkt. 3 ul. Jodłowa)

w roku 2000 - w kwocie 103 189,86 zł (Dział 50 Transport, Rozdział 5613 Publiczne

drogi gminne - Drogi gminne - pkt. 3 ul. Jodłowa)

 

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia