Uchwała  nr   XVI / 171 /1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 09 września 1999r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowca Świętokrzys­kiego na 1999 rok.

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 i Nr 58, poz. 261, Nr 106 poz.496 oraz Nr 132, poz.622 i z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734, Nr 123, poz.775 oraz z 1998 Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126/, art. 109 i art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finan­sach publicznych / Dz.U. nr 155 poz 1014 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360 Nr 49, poz. 485 i Nr 70 poz. 778 /, Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1

W uchwale nr X/94/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowca Św. na 1999 rok, zmienionej uchwałą nr XI/118/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 29 kwietnia 1999 r., zmienionej uchwałą nr XIII/136/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 15 czerwca 1999 r, uchwałą nr XV/162/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 09 lipca 1999 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)   § l otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszej uchwały:

l/ dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 1999 rok

w wysokości 76.353.220 zł, 21 wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 1999 rok

w wysokości 74.875.829 zł, 3/przychody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 1999 rok

w wysokości 1.983.304 zł, 4/ rozchody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 1999 rok

w wysokości 3.460.695 zł,

2. Nadwyżka budżetu wynosi 1.477.391 zł".

2)  w § 2 wyrazy „7.045.470 zł" zastępuje się wyrazami „7.046.072 zł",

3)   w § 3 pkt l otrzymuje brzmienie:

„l/ wydatki bieżące w kwocie 60.919.666 zł, w tym:

-   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 27.901.142 zł 2/ wydatki majątkowe w kwocie 13.056.163 zł

-   zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

w tym:

wydatki inwestycyjne w kwocie 9.757.903 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 "

4)   w § 4 pkt l wyrazy „8.793.700 zł" zastępuje się wyrazami „8.783.540 zł"

5)   w § 5 wyrazy „240.000 zł" zastępuje się wyrazami „l 15.000 zł"

6)   w § 6 pkt l otrzymuje brzmienie:

„l/ przychodów i wydatków zakładów budżetowych w następujących kwotach:
przychody ogółem         -     26.383.422 zł,
wydatki ogółem                                    -     24.873.575 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7"

 

§2

l. W załączniku nr l do uchwały nr X/94/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 30 marca 1999 roku „"Plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 1999 r." dokonuje się następu­jących zmian:

1) w planie dochodów i wydatków:
a) zmniejsza się dochody:
1. Dział       90                                         Dochody od osób prawnych i fizycznych

Rozdział 9013                                          Wpływy z podatku od osób prawnych

Pkt a/ podatek od nieruchomości o kwotę 5.309.826 zł do kwoty 17.848.974 zł pkt d/ odsetki o kwotę 2.697 zł do kwoty 97.303 zł,

Rozdział 9019

Wpływy z podatku od osób fizycznych

pkt b/ podatek od nieruchomości

o kwotę 3.022 zł do kwoty 1.796.978 zł,

b) zwiększa się dochody:

79

1. Dział

Rozdział 7912

2. Dział        86

Rozdział 8616

3. Dział       89

Rozdział 8934

c) zmniejsza się wydatki:

Oświata i wychowanie

Gimnazja

o kwotę 14.518 zł do kwoty 14.518 zł,

Opieka Społeczna

Dodatki mieszkaniowe

o kwotę 230.097 zł do kwoty 1.240.747 zł,

Różna działalność

Spis powszechny i inne

o kwotę 602 zł do kwoty 602 zł,

1.   Dział        74

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 774.272 zł do kwoty l .308.228 zł,

Różna działalność

Pozostała działalność o kwotę 243 zł do kwoty 371.757 zł, w tym:

- promocje gospodarcze miasta o kwotę 243 zł do kwoty 179.757 zł,

Administracja państwowa i samorządowa

Rozdział 7552

2.   Dział

89

Rozdział 8995

3.   Dział

91

 

Rada Miasta

o kwotę 641 zł do kwoty 419.359 zł,

Finanse

Pozostała działalność pkt b/ zakup akcji o kwotę 4.881.800 zł,

Rozliczenia różne

Rezerwy ogólne i celowe

pkt a/ rezerwa ogólna

o kwotę 125.000 zł do kwoty 115.000 zł,

Rozdział 9144

4.   Dział        94

Rozdział 9495

5.   Dział       97

Rozdział 9718

 

d) zwiększa się wydatki:

1. Dział        50

Rozdział 5613

2.   Dział        70

Transport

o kwotę 400.135 zł do kwoty 2.976.635 zł, Gospodarka komunalna

Rozdział 7395 pkt a/   Pozostała działalność

pkt a/ Pozostałe inwestycje komunalne o kwotę 19.382 zł do kwoty 5.128.890 zł,

3. Dział       79

Rozdział 7911

Rozdział 7912

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

o kwotę 20.000 zł do kwoty 20.743.005 zł,

w tym:

na remonty placówek oświatowych

o kwotę 20.000 zł do kwoty 320.000 zł

Gimnazja

o kwotę 14.518 zł do kwoty 1.034.518 zł,

Rozdział 8211

Przedszkola

o kwotę 5.000 zł do kwoty 4.035.000 zł,

w tym:

- zwiększa się środki na remonty placówek

przedszkolnych

o kwotę 7.840 zł do kwoty 39.840 zł,

- zmniejsza się dotację inwestycyjną o kwotę 2.840 zł do kwoty 15.160 zł,

Opieka Społeczna

Dodatki mieszkaniowe

o kwotę 230.097 zł do kwoty 3.140.747 zł,

Różna działalność

Spis powszechny i inne

o kwotę 602 zł do kwoty 602 zł,

Administracja państwowa i samorządowa

Urzędy Miasta

pkt a/ Urząd Miasta

o kwotę 93.839 zł do kwoty 8.108.903 zł,

4. Dział        86

Rozdział 8616

5. Dział        89

Rozdział 8934

6.   Dział        91

Rozdział 9146

 

2) w planie przychodów i rozchodów:

a) zmniejsza się rozchody:

1. Dział

 

Rozdział 0055

Rozchody

Pożyczki krajowe

o kwotę 71.945 zł do kwoty 2.700.695 zł

2. Załącznik nr l "Plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 1999 r."otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do mniejszej uchwały z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ust. l.

 

§3

Załącznik nr 2 do uchwały Nr X/94/99 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 1999 r. -"Dotacje i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 1999 r." otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§4

Załącznik nr 3 do uchwały Nr X/94/99 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 1999 r. -"Planowane wydatki majątkowe Gminy Ostrowiec Św. w 1999 roku" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§5

Załącznik nr 4 do uchwały Nr X/94/99 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 1999 r. - "Plan zadań inwestycyjnych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 1999 rok", otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§6

Załącznik nr 6 do uchwały Nr X/94/99 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 1999 r. -"Dotacje z budżetu gminy dla jednostek organizacyjnych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 1999 rok" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§7

Załącznik nr 7 do uchwały Nr X/94/99 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 1999 r. -" „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych Gminy Ostrowiec Św. na 1999 rok" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§8

Załącznik nr 10 do uchwały Nr X/94/99 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 1999 r. -"Planowane wydatki szkół podstawowych i gimnazjów" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§10

Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§11

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                          

Załącznik nr 1

do uchwały nr XVI/171/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 09.09.1999 r.

 

 

Plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 1999 rok.

l. Plan dochodów i wydatków

 

 

 

Plan 1999

Plan 1999

Dz

Rozdz

NAZWA

dochody

wydatki

40

 

Rolnictwo

 

3 400

 

4495

Pozostała działalność

 

3400

50

 

Transport

19 600

2 976 635

 

5613

Publiczne drogi gminne

19600

2 976 635

 

 

w tym: inwestycje

 

1 470 785

 

 

- środki na dofin. zadań inwestycyjnych ze źródeł pozabudżet.

19600

 

70

 

Gospodarka komunalna

891 518

14 764 000

 

7011

Zakłady gospodarki komunalnej

 

4 017 200

 

 

w tym: kapitał MPK spółka z o.o

 

2 700 000

 

7221

Oczyszczanie miasta

 

890 000

 

7231

Zieleń w mieście

 

360 000

 

7262

Oświetlenie ulic

 

1 445 \110

 

 

- dot. celowa - fin. zadań bieżących zleconych gminom

486 290

 

 

7281

Jednostki wielobranżowe gospodarki komunalnej

 

253 500

 

7395

Pozostała działalność

405 228

7 798 190

 

 

a) pozostałe inwestycje komunalne

405 228

5 128 890

 

 

- środki na \dofin. zadań inwestycyjnych ze źródeł pozabudżet.

81 228

 

 

 

- dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji

324 000

 

 

 

b) odsetki od pożyczek

 

660 000

 

 

c) Zakład Robót Publicznych

 

1 284 300

 

 

w tym: na utrzymanie obiektów sportowych

 

253 500

 

 

d) pozostała działalność

 

725 000

74

 

Gospodarka mieszkaniowa

5 262 691

2 029 228

 

7551

Opracowania geodezyjne gospodarki terenami

 

196 000

 

 

w tym:   inwestycje

 

30 000

 

7552

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - inwestycje

 

1 308 228

 

7695

Pozostała działalność

5 262 691

525 000

 

 

a) dochody z dzierżawy

2 190 375

 

 

 

b) sprzedaż mienia komunalnego

2 617 016

 

 

 

c) wieczyste użytkowanie i zarząd gruntami

422 000

 

 

 

d) odszkodowanie za przejęte mienie

 

10 000

 

 

e) poz.dochody z majątku gminy realiz. przez szkoły podstaw

18 300

 

 

 

f) modernizacja gminnych zasobów mieszkań. - inwestycje

 

500 000

 

 

g) cmentarz wojenny

 

15 000

 

 

- dot. cel. na zad. bież. realizow. przez gminę na p. porozumień

15 000

 

79

 

Oświata i wychowanie

14518

26 632 373

 

7911

Szkoły podstawowe, w tym:

 

20 743 005

 

 

- na remonty placówek oświatowych

 

320 000

 

 

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej

 

25 000

 

7912

Gimnazja

 

1 034 518

 

 

- dot. celowa - dofinans. zadań własnych bieżących gmin

14 518

 

 

8211

Przedszkola, w tym:

 

4 035 000

 

 

- na remonty placówek przedszkolnych

 

39 840

 

 

- dotacja na inwestycje

 

15 160

 

8221

Zakład Opiekuńczo - Wychowawczy

 

534 850

 

8295

Pozostała działalność

 

285 000

 

 

a) Zakład Usług Oświatowych

 

265 000

 

 

b) WEKiR - działalność kulturalno - szkoleniowa

 

20 000

83

 

Kultura i Sztuka

 

2 329 000

 

8313

Ochrona zabytków

 

18 400

 

 

Plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 1999 rok.

 

8314

Biura Wystaw Artystycznych

 

184 500

 

8322

Biblioteki

 

770 350

 

 

w tym: na zakup książek

 

70 000

 

8332

Ośrodki Kultury

 

1 355 750

 

 

w tym: dotacja na inwestycje

 

583 100

85

 

Ochrona Zdrowia

 

1 215 700

 

8511

Szpitale ogólne

 

100 000

 

 

a/ Podstawowa Opieka Zdrowotna

 

6 000

 

 

b/ Szpital Miejski

 

94 000

 

8521

Żłobki

 

716 000

 

8536

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

390 000

 

8593

Stowarzyszenia ochrony zdrowia

 

7 500

 

8595

Pozostała działalność

 

2 200

86

 

Opieka Społeczna

7 691 247

11 908 747

 

8611

Domy Pomocy Społecznej

300 000

300 000

 

 

- dot. celowa - fin. zadań bieżących zleconych gminom

300 000

 

 

8612

Usługi opiekuńcze

400 000

1 076 000

 

 

- wpływy z usług

100 000

 

 

 

- dot. celowa - fin. zadań bieżących zleconych gminom

300 000

 

 

8613

Zasiłki i pomoc w naturze

4 019 000

4 947 000

 

 

- dot. celowa - fin. zadań bieżących zleconych gminom

4 019 000

 

 

8615

Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej

 

1 651 000

 

 

- dot. celowa - fin. zadań bieżących zleconych gminom

1 296 000

 

 

8616

Dodatki mieszkaniowe

 

3 140 747

 

 

- dot. celowa - dofinans. zadań własnych bieżących gmin

1 240 747

 

 

8617

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

 

318 000

 

 

- dot. celowa - fin. zadań bieżących zleconych gminom

318 000

 

 

8695

Pozostała działalność

117 500

476 000

 

 

- wpływy z usług

16 500

 

 

 

- środki na dofin. zadań bieżących z funduszy celowych

33 000

 

 

 

- dot. celowa - dofinans. zadań własnych bieżących gmin

68 000

 

87

 

Kultura Fizyczna i Sport

 

2 206 700

 

8711

Instytucje kultury fizycznej - MOSiR

 

1 756 700

 

 

w tym: inwestycje

 

760 000

 

8795

Pozostała działalność - sport szkolny

 

450 000

89

 

Różna Działalność

602

463 359

 

8934

Spis powszechny i inne

 

602

 

 

- dot. celowa - fin. zadań bieżących zleconych gminom

602

 

 

8981

Izba wytrzeźwień

 

91 000

 

8995

Pozostała działalność

 

371 757

90

 

Dochody od osób prawnych i fizycznych

40 686 263

 

 

9009

Udziały gmin w podatkach stanów, dochód budżetu państwa

15 947 113

 

 

 

a) podatek dochodowy od osób prawnych

500 000

 

 

 

b) podatek dochodowy od osób fizycznych

15 447 113

 

 

9013

Wpływy z podatków od osób prawnych

18 246 877

 

 

 

a) podatek od nieruchomości

17 848 974

 

 

 

b) podatek od środków transportu

300 000

 

 

 

c) podatek rolny

600

 

 

 

d) odsetki

97 303

 

 

9019

Podatki i opłaty od osób fizycznych

3 822 273

 

 

 

a) od środków transportu

500 000

 

 

 

b) od nieruchomości

1 796 978

 

 

 

c) karta podatkowa

470 000

 

———

d) podatek od spadków i darowizn

230 000

 

 

Plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 1999 rok.

 

 

e) opłaty lokalne - opłata targowa

600 000

 

 

 

f) podatek rolny

44 400

 

 

 

g) podatek od posiadania psów

30 000

 

 

 

h) podatek leśny

895

 

 

 

i) odsetki

150 000

 

 

9020

Wpływy z opłaty skarbowej

2 670 000

 

 

 

a) z opłaty skarbowej

2 650 000

 

 

 

b) odsetki

20 000

 

91

 

Administracja Państwowa i Samorządowa

692 000

9 056 407

 

9142

Urzędy wojewódzkie

 

298 000

 

 

- dot. celowa - fin. zadań bieżących zleconych gminom

298 000

 

 

9144

Rada Miasta

 

419 359

 

9146

Urzędy Miasta

394 000

8 158 903

 

 

a) Urząd Miasta

 

8 108 903

 

 

w tym: inwestycje

 

560 000

 

 

- różne opłaty

394 000

 

 

 

w tym: za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholów.

390 000

 

 

 

b) Zarząd Miasta

 

50 000

 

9195

Pozostała działalność

 

180 145

93

 

Bezpieczeństwo Publiczne

35 000

925 100

 

9317

Obrona cywilna

3 000

25 100

 

 

- dot. celowa - fin. zadań bieżących zleconych gminom

3 000

 

 

9395

Pozostała działalność - Straż Miejska

 

900 000

 

 

- grzywny i kary

32 000

 

94

 

Finanse

160 000

240 000

 

9492

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

160 000

 

 

 

- odsetki

160 000

 

 

9495

Pozostała działalność, w tym:

 

240 000

 

 

a) odsetki od kredytu

 

240 000

97

 

Rozliczenia Różne

20 889 601

115 000

 

9701

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

 

 

 

 

- subwencja na cele oświatowe

18 553 178

 

 

9709

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

2 213 731

 

 

 

- subwencja rekompensująca - drogowa

2 211 122

 

 

 

- subwencja rekompensująca z tytułu ulg i zwolnień ustawow.

2 609

 

 

9711

Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

 

 

 

 

- część proporcjonalna do liczby mieszkańców

122 692

 

 

9718

Rezerwy ogólne i celowe

 

115 000

 

 

a) rezerwa ogólna

 

115 000

99

 

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownict.

10 180

10 180

 

9911

Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

10 180

10 180

 

 

- dot. celowa - fin. zadań bieżących zleconych gminom

10 180

10 180

 

 

RAZEM     I

76 353 220

74 875 829

 

Plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 1999 rok.

II. Plan przychodów i rozchodów

Dz

Rozdz

 

 

 

.00

 

Przychody

1 983 304

 

 

.0011

- nadwyżki z lat ubiegłych

1 693 304

 

 

.0069

- prywatyzacja majątku gminy/sprzedaż udziałów/

290 000

 

.00

 

Rozchody

 

3 460 695

 

.0051

- kredyt krajowy

 

760 000

 

.0055

- pożyczki krajowe

 

2 700 695

Razem n

 

Razem II

1 983 304

3 460 695

l+ll

78 336 524

78 336 524