Uchwała  nr   XVI / 172/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 09 września 1999r.

 

w sprawie zmiany nazwy ulicy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 i z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126) Rada Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim uchwala, co następuje:

 

§1.

 Nadaje się części ulicy Ludwika Waryńskiego (od ulicy Iłżeckiej do ulicy 11-Listopada) w Ostrowcu Świętokrzyskim nazwę Aleja Jana Pawła II.

 

§2.

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§3.

 Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz zostanie podana do wiadomości w prasie lokalnej.

 

§4.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.