Uchwała  nr   XVII/ 175 / 1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 07.10.1999r.

 

w sprawie: użyczenia Wyższej Szkole Biznesu i  nieruchomości zabudowanej budynkiem hotelowym i wymiennikownią

 

Na podstawie art. 7 ust. l pkt. 8 i art.18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 roku Nr 13 poz.74, Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496, Nr 132 poz.622, z 1997 roku Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734 i Nr 123 poz.775 i z 1998 roku Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126)

Rada Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 Uznaje się za zasadne oddać umową użyczenia na czas określony nieruchomość położoną w Ostrowcu Świętokrzyskim zabudowaną budynkiem hotelowym i wymiennikownią, stanowiącą własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, na rzecz Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w celu zapewnienia bazy socjalnej na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§ 3.

    Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

Załącznik

do uchwały nr XVII/175/99

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 07.10.99

 

UMOWA UŻYCZENIA

 

 

zawarta w dniu ......................................... 1999 roku pomiędzy Gminą Ostrowiec Św.

reprezentowaną przez Zarząd Miasta w osobach:

1. mgr Jan Szostak - Prezydent Miasta

2. mgr inż. Krzysztof Gruszka   -V-ce Prezydent Miasta

zwaną dalej "Użyczającym" a

Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św., os.Pułanki 52,

w imieniu której działa:

zwaną dalej "Biorącym do używania".

 

§1

Użyczający użycza a Biorący do używania pozyskuje w bezpłatne używanie nieruchomość położoną w Ostrowcu Św. przy ulicach Gulińskiego i Samsonowicza oznaczoną numerami działek 2/33, 64, 80 zabudowaną budynkiem hotelowym i wymiennikownią, zwaną dalej "przedmiotem użyczenia" w celu zapewnienia bazy socjalnej dla Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.

 

§2

1. Umowa jest zawarta na okres ........ lat i milcząco przedłużona być nie może.

2. Zmiana lub przedłużenie niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§3

Biorący do używania wykorzystywać będzie przedmiot użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem i nie odda go do używania osobie trzeciej bez zgody Użyczającego.

 

§4

1.  Biorący do używania będzie dokonywał na własny koszt adaptacji pomieszczeń hotelowych za zgodą Użyczającego.

  1. Z uwagi na nieodpłatny charakter niniejszej umowy z chwilą upływu terminu jej obowiązywania Biorący do używania nie będzie zgłaszał w stosunku do Użyczającego roszczeń dotyczących zwrotu wartości poczynionych nakładów.

 

§5

Biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej, a ponadto ma obowiązek utrzymać przedmiot użyczenia w stanie przydatnym do umówionego użytku oraz przeprowadzać bieżące naprawy i remonty.

 

§6

Biorący do używania obowiązany jest do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z używaniem przedmiotu użyczenia,w szczególności opłat za wieczyste użytkowanie i podatku od nieruchomości, oraz kosztów jego ubezpieczenia.

 

§7

1. Użyczającemu służy prawo rozwiązania umowy przed terminem,  określonym w § 2 ust. l za 12 - miesięcznym okresem wypowiedzenia bez odszkodowania.

2.   Użyczającemu   służy   prawo   rozwiązania   umowy   bez   zachowania   terminu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. l bez odszkodowania w razie przeznaczenia przez Biorącego do używania przedmiotu użyczenia w innym celu niż wskazany w § l, a także w przypadku niedotrzymania warunków określonych w umowie.

Z chwilą wygaśnięcia umowy Biorący do używania winien zwrócić przedmiot użyczenia w stanie niepogorszonym.

 

§8

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§9

Przekazanie i przejęcie przedmiotu użyczenia nastąpi w formie protokołu zdawczo - odbiorczego z udziałem przedstawicieli obu stron w terminie uzgodnionym przez strony. Umowa niniejsza zostaje sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.

Biorący do używania Użyczający