Uchwała  nr   XVII / 176 /1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 07 października 1999r.

w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 1996 roku Nr 13 poz.74, Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496, Nr 132 poz.622 z 1997 roku Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734 , Nr 123 poz.775 z 1998 roku Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz.1126) w związku z art.888 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz.U.Nr 16 poz.93 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje :

 

§1.

Wyraża się zgodę na przyjęcie na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski darowizny w postaci działek gruntu ozn. numerami : 16 o pow.1531 m2 i 22/2 o pow.613 m2 o łącznej powierzchni 2144 m2 położonych w Ostro­wcu Świętokrzyskim w rejonie ulicy Kilińskiego, stanowiących własność Pani Haliny Sadło zgodnie z KW 12834.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§3.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.