Uchwała  nr   XVII / 177 /1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 07 października 1999r.

 

w sprawie wynajęcia przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Ostrowcu Św. lokalu użytkowego bez przeprowadzania przetargu.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie

gminnym (Dz.U. z 1996r Nr 13 poz.74, Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496

i Nr 132 poz.622 oraz z 1997r Nr 9 poz.43 Nr 106 poz.679 ,Nr 107

poz.686, Nr 113 poz.734 , Nr 123 poz.775 i z 1998r Nr 155 poz.1014

i Nr 162 poz 1126)   w związku z § 4 ust. l uchwały Nr XLV/447/97 Rady Miejskiej

w Ostrowcu Św. z dnia 29 stycznia 1997r w sprawie określenia zasad i trybu

udostępniania komunalnych lokali użytkowych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.

uchwala się co następuje:

 

§1

Wyraża się zgodę na wynajęcie bez przeprowadzania przetargu przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Ostrowcu Św. na rzecz Międzywojewódzkiej Handlowej Spółdzielni Inwalidów w Kielcach oddział w Ostrowcu Św , lokalu użytkowego składającego się z dwóch izb o pow. użytkowej 29,46 m2 znajdujących się w budynku położonym w Ostrowcu Św. przy ul.Zygmutówka 215 , z przeznaczeniem na sklep spożywczy.

 

§2

Wykonanie uchwały poprzez zawarcie umowy najmu z Miedzywojewódzką Handlową Spółdzielnią Inwalidów w Kielcach, oddział w Ostrowcu Św. powierza się Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Ostrowcu Św.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.