Uchwała  nr   XVII / 178/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 07 października 1999r.

 

w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości

 

Na podstawie art.13 ust.l, art.37 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115 poz.741, z 1998r. Nr 106 poz.668 i z 1999r.Nr 49 poz.484) na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz.74, Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496, Nr 132 poz.622; z 1997r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686 Nr 113 poz.734, Nr 123 poz.775 oraz z 1998r.Nr 155 poz.1014 i Nr 162 poz. 1126) Rada Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim uchwala, co następuje:

 

§1.

 Uznaje się za zasadne sprzedać udział Gminy Ostrowiec wynoszący 1/2 w nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. 11-go Listopada w Ostrowcu Św., oznaczonej nr działki 21/2 ark.II Obr.20, o powierzchni 2583m2, dla której urządzona jest księga wieczysta KW Nr 16259.

2. Sprzedaż nastąpi na rzecz Spółki z o.o. ST.PROJEKT - właściciela nieruchomości przyległych, oznaczonych nr 410 o powierzchni l ha 9216m2 i nr 20/8 o powierzchni 2778m2 (Obr.20 ark.II), ujawnionych w księdze wieczystej KW Nr 35249, w celu poprawy warunków ich zagospodarowania.

 

§2.

 Szczegółowe warunki sprzedaży określi Zarząd Miasta w rokowaniach z nabywcą z zachowaniem trybu postępowania oraz norm określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 

§3.

Wykonanie    uchwały    powierza    się    Zarządowi    Miasta    Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.