Uchwała  nr   XVII/ 179/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 07 października 1999r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz.74, Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496, Nr 132 poz.622; z 1997r. Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.686, Nr 113 poz.734, Nr 123 poz.775 oraz z 1998r. Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126) w związku z art.13 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115 poz.741 i z 1998r. Nr 106 poz.668 i z 1999r. Nr 49 poz.484) Rada Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim uchwala, co następuje:

 

§1.

W uchwale Nr XIII/130/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 15 czerwca 1999 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych wprowadza się następujące zmiany:

-         w § l w pkt. l wyrazy: "Nr 92 ark.III Obr.37 o pow.957m2" zastępuje się wyrazami: "Nr 92/2 ark.III Obr.37 o pow.781m2".

-          

§2.

Wykonanie    uchwały    powierza    się    Zarządowi    Miasta    Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.