Uchwała  nr   XVII / 180/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 07 października 1999r.

 

w sprawie organizacji nauki pływania uczniów klas II - gich

szkół podstawowych.

 

Na podstawie art. 3 ust. l pkt. 5 , art. 5 ust. 2 pkt. 3 i ust. 7 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.   ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67 , poz. 329 i Nr 106 poz. 496 , z 1997 r Nr 28 poz. 153 i Nr 141  poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117 poz. 759 i Nr 162 poz. 1126), art. 4 , art. 5 ust. 4 i art. 19 ust. l i 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz. U. Nr 25 poz. 113 , Nr 137 poz. 639 , z 1997 r. Nr 106 poz. 680 , Nr 121 , poz. 769 i 770 , Nr 160 poz. 1078 i z 1998 r. Nr 106 poz. 668), art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 , Nr 58 poz. 261 , Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622 , z 1997 r. Nr 9 poz. 43 , Nr 106 poz. 679 , Nr 107 poz. 68 , Nr. 113 poz. 734 i Nr 123 poz. 775 i z 1998 r. Nr 155 poz.1014 i Nr  162 poz.   1126) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego ( Dz. U. Nr 14 poz. 129 ) Rada Miejska uchwala , co następuje :

 

§1

1. Wprowadza się w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do docelowej realizacji obowiązkowe zajęcia nauki pływania dla uczniów klas drugich w wymiarze l godziny tygod­niowo   , zwane w dalszej części uchwały „nauką pływania".

2. Założenia programowe i organizacyjne nauki pływania zawiera załącznik do uchwały.

 

§2

 

1. Środki finansowe na realizację nauki pływania będą corocznie zapewniane w budżecie miasta .

2. W roku 1999 wydatki na realizację nauki pływania mają pokrycie w budżecie miasta  na rok 1999 : dział 87 Kultura Fizyczna i Sport , rozdział 8795 -Pozostała działalność - sport szkolny oraz rozdział 8711 - Instytucje kultury fizycznej - MOSiR .

 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do wiadomości publicznej w prasie lokalnej.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia .

 

 

Załącznik nr

do uchwały nr XVII/180/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 07.10.1999 r.

 

NAUKA PŁYWANIA UCZNIÓW KLAS II-gich                             
OSTROWIECKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE I ORGANIZACYJNE

Ogromna część naszego społeczeństwa nie umie pływać i nie posiada podstawo­wych wiadomości o zachowaniu się w wodzie i nad wodą , co jest jedną z głównych przyczyn utonięć. Sytuacja ta wymusza podejmowania dynamicznych działań mających na celu nauczenie pływania i wyposażenie w niezbędny zasób wiedzy uczniów szkół. Nabycie umiejętności pływania w stopniu podstawowym nie nastręcza większych trudności . Kilkanaście godzin ćwiczeń w wodzie pod opieką doświadczonego instruktora która wystarcza do oswojenia się z tym środowiskiem i opanowania umiejętności utrzy­mywania się na wodzie ,a 30-40 godzin zajęć odbywanych systematycznie daje gwaran­cje nauczenia podstaw pływania dwoma stylami pływackimi. Opanowanie umiejętności pływania i systematyczne uprawianie tego sportu przy­nosi wiele korzyści. Wpływa dodatnio na rozwój fizyczny i sprawność dziecka , rozwija jego uzdolnienia ruchowe i kształtuje podstawowe cechy motoryki. Wpływa również pozytywnie na sferę psychiczną ćwiczących wyrabiając takie cechy jak odwaga, zdyscy­plinowanie , pracowitość , i samodzielność. Hartuje i uodparnia organizm. Ćwiczenia wykonywane w wodzie dzięki zaangażowaniu większości mięśni szkieletowych zapobie­gaj ą powstawaniu i pogłębianiu wad budowy i postawy ciała. Z powyższego wynika , że pływanie wpływa pozytywnie zarówno na zdrowie jak i na bezpieczeństwo młodych ludzi ,a jego nauczanie powinno być prowadzone we wczesnym wieku szkolnym. Okresem najkorzystniejszym do rozpoczęcia nauki pływania jest II klasa szkoły podstawowej. Dzieci w tym wieku bardzo szybko przyswajają i automatyzują nawyki ruchowe . Są już na tyle zaradne aby sprostać wymaganiom stawianym im w procesie nauczania realizowanym w odmiennych warunkach bazowych. W dotychczas obowiązujących programach nauczania dzieci z klas młodszych szkoły podstawowej dopuszczonych do użytku szkolnego decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 1992 roku (nr DKO 4014-1/92) podkreślana była rola pływa­nia jako dyscypliny ogólnie kształtującej organizm i rozwijającej cechy motoryczne. Pro­ponowane do realizacji w tym zakresie treści programowe miały zaowocować opanowa­niem podstaw pływania dwoma stylami i oswojeniem ze środowiskiem wodnym. Z pewnością pływanie jest formą aktywności ruchowej spełniającą wymagania podstaw programowych wyznaczonych w I-szym etapie edukacyjnym nowej, zreformowanej szkoły . Programy edukacji winny zawierać „umiejętności ruchowe oraz ćwiczenia fizyczne korygujące postawę ciała" ( Dz. U. Nr 14 z dnia 23 lutego l999r. poz. 129 ). Należy podkreślić , że zajęcia nauki pływania realizowane są w specyficznych warunkach. Środowisko wodne i sala basenowa wpływa na uczestników bardzo deprymująco - zwłaszcza w początkowym okresie. Dodatkowe niebezpieczeństwo i poczucie niepewności u uczestników nauki pływania budzi głębokość basenu - specyfika ostrowieckiej pływalni , wymuszająca na prowadzących zajęcia stosowanie odmiennych metod i środków dydaktycznych. Odpowiedzialność nauczycieli za zdrowie i bezpieczeństwo uczestniczących w zajęciach jest nieporównywalna z żadnymi innymi zajęcia­mi sportowymi , a konieczność maksymalnej koncentracji uwagi przez całą jednostkę lekcyjną powoduje , że zajęcia te są najtrudniejsze w realizacji z pośród wszystkich zajęć szkolnych.

Założenia organizacyjne nauki pływania gwarantujące osiągnięcie wyżej wymienionych celów i wykorzystanie wszelkich pozytywnych aspektów tej formy

aktywności ruchowej:

l/ naukę pływania należy zorganizować w formie zajęć obowiązkowych realizowanych systematycznie - najlepiej w formie lekcji WF wplecionej w inne zajęcia szkolne. 2 uczestnictwa w zajęciach tych może zwalniać jedynie zaświadczenie lekarskie w Wydane w przypadku przeciwskazań do pływania . 21 wiek nauczanych - 8 lat - uczniowie II-gich klas szkół podstawowych 3/ częstotliwość zajęć -1 godzina tygodniowo przez cały rok szkolny ( 34-36 zajęć w

ciągu roku szkolnego),

4/ liczebność grup ćwiczących - grupy klasowe i międzyklasowe - 20 - 40 zapisanych osób . W czasie nauki pływania na jednego instruktora nie może przypadać więcej niż 15 uczniów (względy bezpieczeństwa),

5/kadra pedagogiczna - naukę muszą prowadzić osoby odpowiednio przygotowane i doświadczone (zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 roku „ ... zajęcia wychowania fizycznego , sportu i rekreacji ruchowej mogą prowadzić tylko osoby posiadające kwalifikacje zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego , trenera , instruktora ... „) - nauczyciele wychowania fizycznego zatrudnieni w jednej ze szkół podstawowych (w zakresie obowiązków wyznaczonych przez dyrektora mają prowadzenie nauki pływania dla dzieci ze wszystkich szkół podstawowych), c, opiekę nad uczniami w drodze ze szkoły na pływalnię i z pływalni do szkoły sprawuje nauczyciel - wychowawca - (sugeruje się przeznaczenie na ten cel 2 godzin tygodnio­wo w ramach godzin „do dyspozycji dyrektora szkoły" w nauczaniu zintegrowanym), II baza do prowadzenia zajęć - kryta pływalnia MSS „KSZO" w Ostrowcu Św., 8/ transport - dowóz dzieci ze szkół na pływalnię i z pływalni do szkół wynajętym

autokarem w systemie wahadłowym, 91 źródło finansowani - budżet gminy .

Podmioty współdziałające w realizacji Programu i ich zadania.

__                                                                                                                                                

1. Wydział Edukacji, Kultury , Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta w Ostrowcu Św. - koordynator całości działań dotyczących nauki pływania ,

2. Dyrektorzy szkół podstawowych ,

3. Dyrektor jednej ze szkół podstawowych dysponujących odpowiednio przygotowaną kadrą pedagogiczną z uprawnieniami do prowadzenia nauki pływania,

4. Oddział Kuratorium Oświaty w Ostrowcu - nadzór pedagogiczny nad realizacją nauki pływania,

5. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św. - dysponent obiektów sporto­wych,

6. Nauczyciele- instruktorzy,

7. Szkolna służba zdrowia .

Realizacja niniejszego programu nauki pływania będzie procentować zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci a jego kontynuacja w następnych latach sprawi , że wszystkie dzieci po ukończeniu klasy II będą umiały pływać. Dzieci otrzymają umiejętność , która zmniejszy niebezpieczeństwo nieszczęśliwych wypadków nad wodą a odpowiednio rozwijana w czasie treningów sportowych będzie stymulować rozwój osobni- czy oraz przynosić wysokie wyniki sportowe. System ten daje doskonałe warunki do prowadzenia selekcji do sekcji sportowych a głównie do sekcji pływania i piłki wodnej.

Niniejsze założenia programowe i organizacyjne uzyskały pozytywne opinie Katedry Rekreacji i Sportów Wodnych AWF Kraków , Sekcji Pływania i Piłki Wodnej KS"KSZO" oraz Kuratorium Oświaty - Oddziału w Ostrowcu Świętokrzyskim .