Uchwała  nr   XVII / 181 /1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 07 października 1999r.

 

w sprawie regulaminu przyznawania nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.

 

Na podstawie art. 7 ust. l pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496 , Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686 , Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 i z 1998 Nr 155 poz. 1014 , Nr 162 poz. 1126 ),art. 5 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia. 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 , Nr 106 poz. 496 , z 1997 r. Nr 28 poz. 153 , Nr 141 poz.943,z 1998 r. Nr 117 poz. 759 i Nr 162 poz. 1126 ), art. 49 ustawy z dnia. 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 1997r. Nr 56 poz. 357 , z 1998 r. Nr 106 poz 668 i Nr 162 poz. 1118 ), § l ust. l pkt. 2 lit. a i § 2 zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 marca 1997 roku w sprawie zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli ( MP Nr 16 poz. 155 ) oraz w uzgodnieniu z właściwymi organami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli uchwala się ,co następuje :

 

§1

Ustanawia się Regulamin przyznawania nagrody za osiągnięcia dydaktyczno -wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski , zwanej „Nagrodą Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego", stanowiący załącznik do uchwały.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

§3

Traci moc Uchwała Nr II / 104 /95 Zarządu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 19 września 1995 roku w sprawie regulaminu przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

 

Załącznik

do uchwały nr XVII/181/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 07.10.1999 r.

 

REGULAMIN

 

przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.

I. Podstawy prawne:

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996 roku z późniejszymi zmianami).

2) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 357 z 1997 roku z późniejszymi zmianami).

3) Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 marca 1997 roku w sprawie zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli ( M.P. Nr 16 poz.155.)

II. Zasady ogólne:

1. Kandydata do nagrody powinna cechować nienaganna postawa etyczna i obywatelska, co najmniej wyróżniająca ocena pracy a ponadto powszechnie uznawany dorobek pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej.

2. Nagroda Prezydenta Miasta przyznawana jest z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a wyjątkowo w innym terminie.

3. Wysokość nagrody Prezydenta Miasta ustalana jest corocznie przez Zarząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i nie powinna przekraczać 60 % nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz być wyższa od nagrody Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

4. Nagroda Prezydenta Miasta przyznawana jest nauczycielowi nie częściej niż raz w roku.

5. Wnioski o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Ostrowca Św. dotyczące nauczycieli podlegaj ą zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną szkoły (placówki)

oraz odpowiednie władze związku zawodowego pracowników oświaty, którego członkiem jest nauczyciel typowany do ww. nagrody. W przypadku typowania do nagrody dyrektora placówki wnioski opiniowane są przez obie organizacje związkowe.

6. Wnioski, o których mowa w ust. 5 powinny zawierać dane osobowe kandydata ( nazwisko i imię, datę urodzenia, zajmowane stanowisko ), nazwę placówki, wykształcenie, staż pracy , posiadany stopień specjalizacji zawodowej, ocenę pracy, posiadane wyróżnienia ( nagrody dyrektora, prezydenta, kuratora, ministra ) oraz uzasadnienie obejmujące osiągnięcia w okresie od przyznania ostatniej nagrody Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

7. Wnioski o nagrodę Prezydenta Miasta składa: l/ Dyrektor placówki w stosunku do nauczyciela 2/ Naczelnik WEKSiR w stosunku do dyrektorów placówek oświatowych.

8.Stwierdzenia zgodności złożonych wniosków z wymaganiami określonymi w niniejszym regulaminie dokonuje komisja w skład której wchodzą :

l/ Członkowie Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Ostrowca Świętokrzys­kiego

21 Naczelnik WEKSiR UM. w Ostrowcu Św.

3/Z-ca Naczelnika WEKSiR

4/Inspektor ds. Edukacji WEKSiR

5/Naczelnik Oddziału Zamiejscowego Kuratorium Oświaty

6/Wizytator Oddziału Zamiejscowego KO ds. przedszkoli

7/Przewodniczący MKK NSZZ „ Solidarność „ Pracowników Oświaty i Wychowania w Ostrowcu Św.

8/Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Ostrowcu Św.

9.Funkcję Przewodniczącego Komisji sprawuje Przewodniczący Komisji Eduka­cji i Kultury Rady Miejskiej w Ostrowcu Św.

10.Posiedzenie Komisji jest prawomocne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 2/3 składu komisji ustalonego powyżej. Komisja Podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów osób uczestniczących w posiedzeniu.

11. Komisja rozpatruje informacje o zgłoszonych kandydatach , określa które wnioski nie spełniaj ą kryteriów formalnych oraz wskazuje istniejące uchybienia a następnie dokonuje oceny dorobku przedstawionych do nagrody osób i ustala listę kandydatów do nagrody Prezydenta Miasta Ostrowca Św. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisuj ą członkowie komisji.

12. Protokół z posiedzenia Komisji zostaje przedstawiony Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego , który podejmuje decyzję o przyznaniu Nagrody Prezydenta Miasta Ostrowca Św.

13. Wnioski o nagrodę Prezydenta Miasta oraz protokoły z posiedzenia Komisji przechowywane są w WEKSiR UM w Ostrowcu Św.

14. Wyróżniony nagrodą nauczyciel ( dyrektor) otrzymuje od Prezydenta Miasta dyplom , którego odpis zamieszcza się w aktach osobowych..

III. Kryteria przyznawania nagrody Prezydenta Miasta:

1. Do nagrody może być typowany dyrektor szkoły (placówki), który posiada znaczące w skali miasta osiągnięcia w pracy, a w szczególności:

a) właściwie kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły (placówki)

b) przestrzega zasad prawa szkolnego oraz ustawy o związkach zawodowych.

c) prawidłowo zarządza budżetem szkoły (placówki)

d) prawidłowo rozwiązuje problemy kadrowe w kierowanej przez siebie szkole (placówce)

e) kierowana przez niego szkoła (placówka ) odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych i innych .

f) podczas wizytacji przeprowadzanej przez Kuratorium Oświaty kierowana przez niego szkoła (placówka) uzyskała wysoką ocenę jakości pracy,

g) stale podnosi swoje kwalifikacje oraz inspiruje kadry pedagogiczne do doskonalenia zawodowego.

2. Do nagrody może być typowany nauczyciel, który osiąga liczące się co najmniej w skali miasta wyniki pracy a w szczególności   :

a) jego uczniowie osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycz­nych , zawodach sportowych i innych,

b) twórczo realizuje program nauczania , program pracy wychowawczej, opiekuńczej i inne.

c) właściwie współpracuje z rodzicami, organizacjami społecznymi, instytu­cjami i in. i osiąga w tym zakresie znaczące efekty.

d) stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.