Uchwała  nr   XVII / 182/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 07 października 1999r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wynikłego z umowy pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Przedsiębiorstwem Budowlano-Usługowym "UNIBET" Sp. z o.o. z siedzibą w Kunowie ul. Warszawska 48 na wykonanie robót p.n." Budowa schodów terenowych na skarpie wzdłuż ciągu pieszego od ul. Denkowskiej do Targowiska Miejskiego w Ostrowcu Św".

 

Na podstawie art.7 ust 1 pkt 2 oraz art. 18 ust 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz. 74 Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz 496 Nr 132 poz 622 oraz z 1997r. Nr 9 poz 43 Nr 106 poz 679, Nr 107 poz 686 , Nr 113 poz. 734 Nr 123 poz 775 oraz z 1998r. Nr 155 poz. 1014 Nr 162 poz.1126/ w związku z & 1 uchwały Nr.lX/38/90 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 9 września 1990 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań zmienionej uchwałą Nr.L.III/350/93 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia  19 maja 1993 r i uchwałą Nr.XV/161/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 9 lipca 1999 roku Rada Miejska uchwala co następuje: