Uchwała  nr   XVII/ 183/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 07 października 1999r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wynikłego z umowy pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Przedsiębiorstwem Instalacji Przemysłowych "INSTAL LUBLIN" S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Lucyny Herc 7 na wykonanie robót p.n." Budowa kanału sanitarnego z rur kanalizacyjnych PCV 0 0,25m długości 101,5 mb i 0 0,2m długości 1075,5 mb wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym z rur PCV 0 110mm długości 126,5 mb odprowadzającym ścieki z terenu Targowiska Miejskiego i ulic : Słowackiego, Cegielnianej, Furmańskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim".

 

Na podstawie art.7 ust 1 pkt 2 oraz art. 18 ust 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz. 74 Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz 496 Nr 132 poz 622 oraz z 1997r. Nr 9 poz 43 Nr 106 poz 679, Nr 107 poz 686, Nr 113 poz. 734 Nr 123 poz 775 oraz z 1998r. Nr 155 poz. 1014 Nr 162 poz.1126/  w związku z & 1 uchwały Nr.lX/38/90 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 9 września 1990 r. w sprawie   upoważnienia   Zarządu   Miasta   do   samodzielnego   zaciągania zobowiązań zmienionej uchwałą Nr.L.III/350/93 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 19 maja 1993 r i uchwałą Nr.XV/161/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 9 lipca 1999 roku

Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§1

Rada Miejska wyraża zgodę na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wynikłego z umowy pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski - Zarządem Miasta a Przedsiębiorstwem Instalacji Przemysłowych "INSTAL LUBLIN" z siedzibą w Lublinie na wykonanie robót p.n. " Budowa kanału sanitarnego z rur kanalizacyjnych PCV 0 0,25m długości 101,5 mb i 0 0,2m długości 1075,5 mb wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym z rur PCV 0 110mm długości 126,5 mb odprowadzającym ścieki z terenu Targ9wiska Miejskiego i ulic: Słowackiego, Cegielnianej, Furmańskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim".

 

§2

Zobowiązania finansowe Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wynikłe z umowy,

finansowane będą ze środków budżetu Gminy:

w roku 1999 -   w kwocie 480 000 zł -   ( Dział 70 Gospodarka Komunalna;

Rozdział 7395 - inwestycje komunalne pozostałe

3.

 Kanalizacja  sanitarna-pkt. 1 Targowica) w roku 2000 - w kwocie 602 464,43 zł

 

§4

Wykonanie     uchwały     powierza     się     Zarządowi     Miasta     Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia