Uchwała  nr   XVII / 184 /1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia o7 października 1999r.

 

w sprawie nadania nazw nowopowstałym ulicom położonym na terenie miasta. Ostrowca Świętokrzyskiego w dzielnicy Kolonia Robotnicza i Henryków-Piaski

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. / Dz.U.Nr 13 poz.74 i Nr 5 poz.261,Nr 106 poz.496,Nr 132 poz.622 i z 1997r. Nr 9 poz.43,Nr 106"poz.679,   Nr 113 poz.734,Nr 123 poz 775 i z 1988 roku Nr 155 poz. 1014,Nr 162 poz,  1 126./. Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§1.

 Nadaje się nowopowstałym ulicom nazwy:

l/ "Radosna" - ulicy bocznej od ulicy Las Rzeczki , równoległej do ulicy Granicznej 2/ Przytulna" - ulicy bocznej od ulicy Las Rzeczki , równoległej do ulicy Granicznej i Radosnej 3/ Borówkowa"-- ulicy bocznej od ulicy Las Rzeczki , biegnacej w kierunku ulicy Folwark Piaski

4/ "Kłosowa" - położona w obrębie ulic Las Rzeczki i Folwark Piaski 51 "Chłodna" -   położona w obrębie ulic Grabowiecka-Folwark Piaski ó/ "Przyjemna" - ulicy bocznej od ulicy Folwark Piaski 11 "Temidy "-   ulicy bocznej od ulicy Grabowieckiej 8/ "Lazurowa" - ulicy bocznej od ulicy Las Rzeczki 9/ "Źródlana" - ulicy bocznej od ul.Las Rzeczki , równoległa do ulicy Lazurowej l O/ "Sasankowa"- ulicy bocznej od ulicy Długiej w pobliżu ul. Dalekiej l1/ "Jesienna" - ulicy bocznej od ulicy Iłżeckiej w pobliżu ul.Wiosennej.

 

§2 .

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§3 .

 Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta  Ostrowca -Świętokrzyskiego oraz w prasie lokalnej. §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.