Uchwała  nr   XVII / 185/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 07 października 1999r.

 

RJO w Kielcach Uchwałą Nr z 131/99 dnia 10.11.1999r  stwierdziła nieważność w załączniku

 

w sprawie : zaciągnięcia pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach .

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3 oraz art.18 ust.2 pkt 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 1996r Nr 13, poz.74,Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622 oraz z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679 i Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz.      775 oraz 1998r. Nr 155 poz. 1014 i Nr 162poz.1126/orazart.48 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr.155,poz.1014, z 1998 r.Nr.38,poz.360,Nr.49 poz.485 i Nr.70 poz.778/.

Rada Miejska uchwala , co następuje :

§1

1.Wyraża się zgodę na zaciągnięcie przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na inwestycje pn.:

a) Budowa kolektora sanitarnego z rur PCV 0 0,25m długości 101,5 mb i 0 0,2m długości 1075,5 mb wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym z rur PCV 0 11Omm długości 126,5 mb odprowadzającym ścieki z terenu Targowiska Miejskiego i ulic:

Słowackiego, Cegielnianej ,Furmańskiej,  w Ostrowcu Św.  w

wysokości do 240.000,00 zł.

/ słownie : dwieście czterdzieści tysięcy złotych /

b) Budowa kanału sanitarnego z rur kanalizacyjnych PCV 00.2 m długości 427 mb w ul. Cedrowej w Ostrowcu Św. w wysokości do 24 000 zł. /słownie : dwadzieścia cztery tysiące złotych/.

c) Budowa kanału sanitarnego z rur kanalizacyjnych PCV 0 0,2 m długości 330 mb w ul. Wiśniowej w Ostrowcu Św. w wysokości do 18 000 zł / słownie : osiemnaście tysięcy złotych/.

 

2.Upoważnia się Zarząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do wynegocjowania najkorzystniejszych warunków zaciągnięcia pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na inwestycje wymienione w ust, 1.

3. Umowy pożyczek na inwestycje o których mowa w ust. 1 dla ich ważności wymagają akceptacji odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

§2

Wykonanie uchwały poprzez zawarcie umów pożyczek o których mowa w § 1 powierza się Zarządowi Miasta.

 

§3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.