Uchwała  nr   XVII/ 186 /1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 07 października 1999r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowca Świętokrzys­kiego na 1999 rok.

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 i Nr 58, poz. 261, Nr 106 poz.496 oraz Nr 132, poz.622 i z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679. Nr 107  poz.686.Nr 113 poz.734.Nr 123.poz.775 oraz z 1998 Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126/, art. 109 i art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finan­sach publicznych / Dz.U. nr 155 poz 1014 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360 Nr 49, poz. 485 i Nr 70 poz. 778 /, Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1

 

W uchwale nr X/94/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Sw. z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowca Św. na 1999 rok, zmienionej uchwałą nr XI/118/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 29 kwietnia 1999 r., uchwałą nr XIII/13 6/9 9 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 15 czerwca 1999 r, uchwałą nr XV/162/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 09 lipca 1999 r. oraz uchwałą Nr XVI /171/99 Rady Miejskiej z dnia 09 września 1999 roku, wprowadza się następujące zmiany:

l) § l otrzymuje brzmienie:

„l. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszej uchwały:

 

1/ dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 1999 rok

w wysokości 76.749.411 zł, 1/ wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 1999 rok

w wysokości 75.272.020 zł, 3/ przychody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 1999 rok

w wysokości 1.983.304 zł, 4/ rozchody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 1999 rok

w wysokości 3.460.695 zł,

2. Nadwyżka budżetu wynosi 1.477.391 zł".

2) w § 2 wyrazy „7.046.072 zł" zastępuje się wyrazami „7.072.272 zł",

3) w § 3 pkt l i pkt 2 otrzymują brzmienie:

„ 1/ wydatki bieżące w kwocie 61.166.526 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 27.926.3421/ wydatki majątkowe w kwocie 13.205.494 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, w tym:

wydatki inwestycyjne w kwocie 9.807.234 zł

-         zgodnie z załącznikiem nr 4 "

 

§2

l. W załączniku nr l do uchwały nr X/94/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 30 marca 1999 roku „"Plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 1999 r." dokonuje się następu­jących zmian:

l) w planie dochodów i wydatków:

a) zmniejsza się dochody:

l. Dzial    90

Rozdział 9013

Rozdział 9019

Dochody od osób prawnych i fizycznych

Wpływy z podatku od osób prawnych pkt a/ podatek od nieruchomości

o kwotę 3.300 zł do kwoty 17.845.674 zł,

Wpływy z podatku od osób fizycznych pkt a/ od środków transportu

o kwotę 100.658 zł do kwoty 399.342 zł, pkt b/ podatek od nieruchomości

o kwotę 1.125 zł do kwoty 1.795.853 zł, pkt i/ odsetki

o kwotę 736 zł do kwoty 149.264 zł,

 

b) zwiększa się dochody:

l. Dział    70

Rozdział 7395 pkt a/

Gospodarka komunalna

Pozostała działalność

pkt a/ pozostałe inwestycje komunalne

o kwotę 49.331 zł do kwoty 454.559 zł,

 

2. Dział    86

Rozdział 8615

Rozdział 8695

3. Dział    90

Rozdział 9019

4. Dział    91

Rozdział 9146 pkt a/

Opieka Społeczna

Pozostała działalność o kwotę 26.200 zł do kwoty 1.322.200 zł,

Pozostała działalność o kwotę 63.329 zł do kwoty 180.829 zł,

Dochody od osób prawnych i fizycznych

Wpływy z podatku od osób fizycznych pkt j/ zaległości z podatków zniesionych

o kwotę 100.000 zł do kwoty 100.000 zł,

Administracja Państwowa i Samorządowa

Urzędy Miasta

a/ Urząd Miasta

o kwotę 25.000 zł do kwoty 419.000 zł,

 

c) zmniejsza się wydatki:

l. Dział    89

Rozdział 8995

2. Dział             91

Różna działalność

Pozostała działalność

o kwotę 3.300 zł do kwoty 368.457 zł,

w tym:

- leśnictwo o kwotę 3.300 zł do kwoty 16.700 zł,

Administracja państwowa i samorządowa

 

Rozdział 9146 pkt a/    Urzędy Miasta a/ Urząd Miasta o kwotę 77.519 zł do kwoty 8.031.384 zł,

d) zwiększa się wydatki:

l. Dział                       70                         Gospodarka komunalna

Rozdział 7395 pkt a/ Pozostała działalność

pkt a/ Pozostałe inwestycje komunalne o kwotę 49.331 zł do kwoty 5.178.221 zł,

2. Dział          86

Rozdział          8615

Rozdział          8695

3. Dział          94

Rozdział          9495 pkt b/

Opieka Społeczna

Pozostała działalność o kwotę 26.200 zł do kwoty 1.677.200 zł,

Pozostała działalność o kwotę 63.329 zł do kwoty 539.329 zł,

Finanse

Pozostała działalność

b/ zakup akcji PBMiK SA

o kwotę 100.000 zł do kwoty 100.000 zł,

 

2. Załącznik nr l "Plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów

budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 1999 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ust. l.

 

§3

Załącznik nr 2 do uchwały Nr X/94/99 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 1999 r. -"Dotacje i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 1999 r." otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§4

Załącznik nr 3 do uchwały Nr X/94/99 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 1999 r. -"Planowane wydatki majątkowe Gminy Ostrowiec Św. w 1999 roku" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§5

Załącznik nr 4 do uchwały Nr X/94/99 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 1999 r. -

 

"Plan zadań inwestycyjnych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 1999 rok", otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§6

Załącznik nr 10 do uchwały Nr X/94/99 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 1999 r. -"Planowane wydatki szkół podstawowych i gimnazjów" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

 §10

Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§11

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1

do uchwały nr XVII/186/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 07.10.1999 r.

 

 

 

 

 

Plan 1999

Plan 1999

Dz

Rozdz

NAZWA

dochody

wydatki

40

 

Rolnictwo

 

3400

 

4495

Pozostała działalność

 

3400

50

 

Transport

19600

2 976 635

 

5613

Publiczne drogi gminne

19600

2 976 635

 

 

w tym: inwestycje

 

1 470 785

 

 

- środki na dofin. zadań inwestycyjnych ze źródeł pozabudżet.

19600

 

70

 

Gospodarka komunalna

940 849

14813331

 

7011

Zakłady gospodarki komunalnej

 

4017200

 

 

w tym: kapitał MPK spółka z o.o

 

2 700 000

 

7221

Oczyszczanie miasta

 

890 000

 

7231

Zieleń w mieście

 

360 000

 

7262

Oświetlenie ulic

 

1 445110

 

 

- dot.celowa - fin. zadań bieżących zleconych gminom

486 290

 

 

7281

Jednostki wielobranżowe gospodarki komunalnej

 

253 500

 

7395

Pozostała działalność

454 559

7 847 521

 

 

a) pozostałe inwestycje komunalne

454 559

5178221

 

 

- środki na dofin. zadań inwestycyjnych ze źródeł pozabudżet.

81 228

 

 

 

- dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji

324 000

 

 

 

- dotacja celowa z budź. państw na real. inwestycji włas. gmin

49331

 

 

 

b) odsetki od pożyczek

 

660 000

 

 

c) Zakład Robót Publicznych

 

1 284 300

 

 

w tym: na utrzymanie obiektów sportowych

 

253 500

 

 

d) pozostała działalność

 

725 000

74

 

Gospodarka mieszkaniowa

5 262 691

2 029 228

 

7551

Opracowania geodezyjne gospodarki terenami

 

196000

 

 

w tym: inwestycje

 

30000

 

7552

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - inwestycje

 

1 308 228

 

7695

Pozostała działalność

5 262 691

525 000

 

 

a) dochody z dzierżawy

2190375

 

 

 

o) sprzedaż mienia komunalnego

2617016

 

 

 

c) wieczyste użytkowanie i zarząd gruntami

422 000

 

 

 

d) odszkodowanie za przejęte mienie

 

10000

 

 

e) poz.dochody z majątku gminy realiz.przez szkoły podstaw

18300

 

 

 

f) modernizacja gminnych zasobów mieszkan. - inwestycje

 

500 000

 

 

g) cmentarz wojenny

 

15000

 

 

- dot.cel.na zad.bież. realizow. przez gminę na p. porozumień

15000

 

79

 

Oświata i wychowanie

252 668

26 870 523

 

7911

Szkoły podstawowe, w tym:

 

20 743 005

 

 

- na remonty placówek oświatowych

 

320 000

 

 

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej

 

25000

 

7912

Gimnazja

 

1 053 168

 

 

- dot.celowa - dofinans.zadań własnych bieżących gmin

33168

 

 

8211

Przedszkola, w tym:

 

4 035 000

 

 

- na remonty placówek przedszkolnych

 

39840

 

 

- dotacja na inwestycje

 

15160

 

8221

Zakład Opiekuńczo - Wychowawczy

 

534 850

 

8295

Pozostała działalność

219 500

504 500

 

 

a) Zakład Usług Oświatowych

 

265 000

 

 

b) WEKSiR - działalność kulturalno - szkoleniowa

 

20000

 

 

c) ZFŚS - odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów

219500

219500

 

 

- dot.celowa - dofinans.zadań własnych bieżących gmin

219500

 

 

 

83

 

Kultura i Sztuka

 

2 329 000

 

8313

Ochrona zabytków

 

18400

 

8314

Biura Wystaw Artystycznych

 

184500

 

8322

Biblioteki

 

770 350

 

 

w tym: na zakup książek

 

70000

 

8332

Ośrodki Kultury

 

1 355 750

 

 

w tym: dotacja na inwestycje

 

583100

85

 

Ochrona Zdrowia

 

1 215700

 

8511

Szpitale ogólne

 

100000

 

 

a/ Podstawowa Opieka Zdrowotna

 

6000

 

 

b/ Szpital Miejski

 

94000

 

8521

Żłobki

 

716000

 

8536

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

390 000

 

8593

Stowarzyszenia ochrony zdrowia

 

7500

 

8595

Pozostała działalność

 

2200

86

 

Opieka Społeczna

7 780 776

11 998276

 

8611

Domy Pomocy Społecznej

300 000

300 000

 

 

- dot.celowa - fin. zadań bieżących zleconych gminom

300 000

 

 

8612

Usługi opiekuńcze

400 000

1 076 000

 

 

- wpływy z usług

100000

 

 

 

- dot.celowa - fin. zadań bieżących zleconych gminom

300 000

 

 

8613

Zasiłki i pomoc w naturze

4019000

4 947 000

 

 

- dot.celowa - fin. zadań bieżących zleconych gminom

4019000

 

 

8615

Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej

 

1 677 200

 

 

- dot.celowa - fin. zadań bieżących zleconych gminom

1 322 200

 

 

8616

Dodatki mieszkaniowe

 

3 140 747

 

 

- dot.celowa - dofinans.zadań własnych bieżących gmin

1 240 747

 

 

8617

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

 

318000

 

 

- dot.celowa - fin. zadań bieżących zleconych gminom

318000

 

 

8695

Pozostała działalność

180829

539 329

 

 

- wpływy z usług

16500

 

 

 

- środki na dofin. zadań bieżących z funduszy celowych

67829

 

 

 

- dot.celowa - dofinans.zadań własnych bieżących gmin

96500

 

87

 

Kultura Fizyczna i Sport

 

2 206 700

 

8711

Instytucje kultury fizycznej - MOSiR

 

1 756 700

 

 

w tym: inwestycje

 

760 000

 

8795

Pozostała działalność - sport szkolny

 

450 000

89

 

Różna Działalność

602

460 059

 

8934

Spis powszechny i inne

 

602

 

 

- dot.celowa - fin. zadań bieżących zleconych gminom

602

 

 

8981

Izba wytrzeźwień

 

91 000

 

8995

Pozostała działalność

 

368 457

90

 

Dochody od osób prawnych i fizycznych

40 680 444

 

 

9009

Udziały gmin w podatkach stanów, dochód budżetu państwa

15947 113

 

 

 

a) podatek dochodowy od osób prawnych

500 000

 

 

 

b) podatek dochodowy od osób fizycznych

15447113

 

 

9013

Wpływy z podatków od osób prawnych

18243577

 

 

 

a) podatek od nieruchomości

17845674

 

 

 

b) podatek od środków transportu

300 000

 

 

 

c) podatek rolny

600

 

 

 

d) odsetki

97303

 

 

9019

Podatki i opłaty od osób fizycznych

3819754

 

 

 

a) od środków transportu

399 342

 

 

 

b) od nieruchomości

1 795 853

 

 

 

 

 

c) karta podatkowa

470 000

 

 

 

d) podatek od spadków i darowizn

230 000

 

 

 

e) opłaty lokalne - opłata targowa

600 000

 

 

 

f) podatek rolny

44 400

 

 

 

g) podatek od posiadania psów

30000

 

 

 

h) podatek leśny

895

 

 

 

i) odsetki

149264

 

 

 

i) zaległości z podatków zniesionych / od śród. transportu /

100000

 

 

9020

Wpływy z opłaty skarbowej

2 670 000

 

 

 

a) z opłaty skarbowej

2 650 000

 

 

 

b) odsetki

20000

 

91

 

Administracja Państwowa i Samorządowa

717 000

8 978 888

 

9142

Urzędy wojewódzkie

 

298 000

 

 

- dot.celowa - fin. zadań bieżących zleconych gminom

298 000

 

 

9144

Rada Miasta

 

419359

 

9146

Urzędy Miasta

419000

8 081 384

 

 

a) Urząd Miasta

 

8 031 384

 

 

w tym: inwestycje

 

560 000

 

 

- różne opłaty

394 000

 

 

 

w tym: za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholów.

390 000

 

 

 

- środki na dofin. zadań bieżących z funduszy celowych

25000

 

 

 

b) Zarząd Miasta

 

50000

 

9195

Pozostała działalność

 

180145

93

 

Bezpieczeństwo Publiczne

35000

925100

 

9317

Obrona cywilna

3000

25100

 

 

- dot.celowa - fin. zadań bieżących zleconych gminom

3000

 

 

9395

Pozostała działalność - Straż Miejska

 

900 000

 

 

- grzywny i kary

32000

 

94

 

Finanse

160000

340 000

 

9492

Odsetki od środków na rachunkach bankowych

160 000

 

 

 

- odsetki

160 000

 

 

9495

Pozostała działalność, w tym:

 

340 000

 

 

a) odsetki od kredytu

 

240 000

 

 

b) zakup akcji PBMiK S.A.

 

100000

97

 

Rozliczenia Różne

20 889 601

115000

 

9701

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

 

 

 

 

- subwencja na cele oświatowe

18553178

 

 

9709

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

2213731

 

 

 

- subwencja rekompensująca - drogowa

2211 122

 

 

 

- subwencja rekompensująca z tytułu ulg i zwolnień ustawow.

2609

 

 

9711

Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

 

 

 

 

- część proporcjonalna do liczby mieszkańców

122692

 

 

9718

Rezerwy ogólne i celowe

 

115000

 

 

a) rezerwa ogólna

 

115000

99

 

Urzędy naczelnych organów władzy ,kontroli i sądownict.

10180

10180

 

9911

Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

10180

10180

 

 

- dot.celowa - fin. zadań bieżących zleconych gminom

10180

10180

 

 

RAZEM l

76749411

75 272 020

 

Plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 1999 rok.

 Plan przychodów i rozchodów

Dz

Rozdz

 

 

 

.00

 

Przychody

1 983 304

 

 

.0011

- nadwyżki z lat ubiegłych

1 693 304

 

 

.0069

- prywatyzacja majątku gminy/sprzedaż udziałów/

290 000

 

.00

 

Rozchody

 

3 460 695

 

.0051

- kredyt krajowy

 

760 000

 

.0055

- pożyczki krajowe

 

2 700 695

 

 

Razem II

1 983 304

3 460 695

l+ll

78732715

78732715

 

 

 

Rozdz

NAZWA

dochody

wydatki

70

 

Gospodarka Komunalna

486 290

486 290

 

7262

Oświetlenie ulic

486 290

486 290

74

 

Gospodarka Mieszkaniowa

15000

15000

 

7695

Pozostała działalność - cmentarz wojenny

15000

15000

86

 

Opieka społeczna

6 259 200

6 259 200

 

8611

Domy Pomocy Społecznej

300 000

300 000

 

8612

Usługi Opiekuńcze

300 000

300 000

 

8613

Zasiłki i pomoc w naturze

4019000

4019000

 

8615

Terenowe ośrodki pomocy społecznej

1 322 200

1 322 200

 

8617

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

318000

318000

89

 

Różna Działalność

602

602

 

8934

Spis powszechny i inne

602

602

91

 

Administracja państwowa i samorządowa

298 000

298 000

 

9142

Urzędy wojewódzkie

298 000

298 000

93

 

Bezpieczeństwo Publiczne

3000

3000

 

9317

Obrona cywilna

3000

3000

99

 

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownict.

10180

10180

 

9911

Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

10 180

10180

 

 

RAZEM - zadania zlecone

7 072 272

7 072 272

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

do uchwały nr XVII/186/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 07.10.1999 r.

 

P l a n o w a n e   w y d a t k i  m a j ą t k o w e G m i n y O s t r o w i e c

w 1999 roku.

2.700.000 zł, 100.000 zł

9.807.234 zł,

598.260 zł 15.160 zł 583.100 zł

I.    Planowane wydatki majątkowe:

- na podwyższenie kapitału Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji spółki z o.o.

- zakup akcji PBMiK SA.

II.   Planowane wydatki na inwestycje - ogółem

III.  Planowane dotacje celowe - inwestycyjne:

- Przedszkoli Publicznych

- Miejskiego Centrum Kultury -

 

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE                                                    13.205.494