Uchwała  nr   XVII/ 187/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 07.10. 1999r.

 

w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie wykonywania przez Zarządców dróg publicznych obowiązków w zakresie właściwego utrzymania dróg na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

 

Na podstawie art.l8.ust l ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 1996r Nrl3,poz74 z późn. zm.) w związku z art.3 ust. l i art.5 ust.4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. Nr 132, poz.622 ) oraz w związku z art.19 ust.4 i art.20 pkt4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz.U. Nr 14, póz.60 z późniejszymi zmianami).

Rada Miejska mając na względzie należyte utrzymanie czystości i porządku na wszystkich drogach publicznych znajdujących się na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski uchwala , co następuje :

 

§1

Rada Miejska wyraża dezaprobatę z powodu nienależytego wykonywania obowiązków przez zarządców :dróg powiatowych , wojewódzkich i krajowych znajdujących się na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w zakresie właściwego utrzymania porządku i czystości a także stanu technicznego dróg.

 

§2

W celu polepszenia sytuacji w zakresie właściwego utrzymania czystości i porządku na wszystkich drogach publicznych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz zapewnienia należytego stanu technicznego dróg zobowiązuje się Zarząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do :

1) niezwłocznego wystąpienia do właściwych zarządców dróg o zawarcie stosownego porozumienia w przedmiocie zarządzania wszystkimi drogami publicznymi na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski , w trybie art.19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz.U. Nrl4, poz.60 z późn.zm.).

2) wystąpienie do posłów z Ostrowca Świętokrzyskiego o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w przedmiocie nowelizacji

a) ustawy o drogach publicznych w zakresie stworzenia możliwości zarządzania wszystkimi drogami publicznymi na terenie miast liczących powyżej 50.000 mieszkańców na podstawie samej ustawy przez jednego zarządcę

b) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie zaopatrzenia w sankcje karno-administracyjne niewykonywania obowiązków przez zarządców dróg publicznych

 

§3

Wykonanie   uchwały   powierza   się   Zarządowi   Miasta   Ostrowca Świętokrzyskiego .

 

§4

Uchwałą podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej .

 

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.