Uchwała  nr   XVIII / 188/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 28 października 1999r.

 

 

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach i Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz członków Kolegium d/s Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 15, poz. 74 z późn. zmianami), art. 154 §1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 1994r. Nr 7, poz. 25 z późn. zmianami), art. 6 §1 i art. 11 §1 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń (Dz.U. Nr 12, poz. 118 z późn. zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§l.

 Wybiera się na ławników oraz na członków Kolegium d/s Wykroczeń na kadencję 2000-2005 osoby wymienione w załącznikach do niniejszej uchwały:

l) do Sądu Okręgowego w Kielcach - Załącznik Nr 1;

2) do Sądu Okręgowego w Kielcach - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zgłoszone przez terenowy organ administracji państwowej - Załącznik Nr 8;

3) do Sądu Okręgowego w Kielcach - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zgłoszone przez związki zawodowe - Załącznik Nr 3;

4) do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim - Załącznik Nr 4

8) do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim - Sądu Pracy zgłoszone przez terenowy organ administracji państwowej - Załącznik Nr 8;

6) do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim - Sądu Pracy zgłoszone przez związki zawodowe - Załącznik Nr 6;

7) do Kolegium d/s Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Święto­krzyskim - Załącznik Nr 7.

 

§2.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od dnia l stycznia 2000 roku.