Uchwała  nr   XVIII / 189/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 28 października 1999r.

 

w sprawie Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społeczego Spółka z o.o.

 

Na podstawie art. 7 ust. l pkt 7, art. 9 ust. li art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f i h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 roku Nr 13 poz.74, Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496, Nr 132 poz.622, z 1997 roku Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734 i Nr 123 poz.775 i z 1998 roku Nr 155 poz.1014 i Nr 162 poz.1126), art. 23 ust. l pkt l i art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 26 października  1995  roku o niektórych  formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz.U. z 1995 roku Nr 133 poz.654, z 1996 roku Nr 106 poz.496, z 1997 roku Nr 80 poz.507, Nr 103 poz.651, Nr 115 poz.741, Nr 140 poz.939, z 1998 roku Nr 162 poz. 1121, z 1997 roku Nr 141 poz.943 ) oraz w związku z art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. z 1998 roku Nr 120 poz.787 i Nr 162 poz. 1119 ) Rada Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim uchwala, co następuje:

 

§l.

 Wyraża się wolę reorganizacji przedsiębiorstwa Spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej celem utworzenia Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społeczego Spółka z o.o.

 

§2.

  Wykonanie uchwały poprzez zmianę aktu założycielskiego Spółki z o.o. PGM powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego upoważniając go równocześnie do wyboru w imieniu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski przedstawicieli do składu Rady Nadzorczej Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

 

§3.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.