Uchwała  nr   XVIII/ 190 /1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 28 października 1999r.

 

w sprawie: powołania w Ostrowcu Świętokrzyskim lokalnej agencji rozwoju.

 

Na podstawie art. 10 ust. l ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 668, Nr 106 poz. 679 i Nr 121 poz. 770 ) oraz art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775 i z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 ), Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§1

Uznaje się za zasadne utworzenie w Ostrowcu Świętokrzyskim lokalnej agencji rozwoju.

 

§2

Celem działania agencji powinno być wspieranie rozwoju miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz pozostałych gmin tworzących Powiat Ostrowiecki, w szczególności poprzez;

- udział w przekształceniach strukturalnych i własnościowych,

- inicjowanie i promowanie przedsiębiorczości,

- zagospodarowywanie mienia Skarbu Państwa i mienia komunalnego powierzonego przez organy i jednostki państwowe i samorządowe,

- udzielanie pomocy finansowo-kapitałowej na realizację przedsięwzięć i programów restrukturyzacji,

- inicjowanie i wspomaganie działań gospodarczych i organizacyjnych na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i redukcji bezrobocia,

- wspieranie rozwoju gospodarczego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i pozostałych gmin Powiatu Ostrowieckiego oraz przekształceń strukturalnych obszarów wiejskich,

- realizowanie zadań o charakterze publicznym, zleconych przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego,

- uczestnictwo w programach współpracy europejskiej,

- współpraca z programami pomocowymi,

-         działanie na rzecz przygotowania regionu Ostrowca Świętokrzyskiego do udziału w strukturach europejskich.

 

§3

Ustala się na dzień 22 listopada br. termin przedłożenia właściwym komisjom Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim celem zaopiniowania, propozycji formy organizacyjnej agencji oraz projektu jej statutu.

 

§4

Uchwała o utworzeniu agencji wymaga akceptacji Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim,

 

§5

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.