Uchwała  nr   XVIII/ 191 /1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 28 października 1999r.

 

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

 

Na podstawie art.7, ust. l, pkt 3 oraz art.18, ust.2, pkt 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym / Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 Nr 58, poz. 261, Nr 106 poz.496 oraz Nr 132, poz.622 i z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734, Nr 123, poz.775 oraz z 1998 Nr 155, poz.1014 i Nr 162 poz. 1126/ oraz art.48, ust. l, pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. nr 155 poz 1014 oraz z 1999 Nr 38, poz. 360 Nr 49, poz. 485 i Nr 70 poz. 778/, Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1

Akceptuje się projekt umowy pożyczki Nr 148/99 pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  na dofinansowanie zadania " Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z terenu Targowiska Miejskiego i ulic:

Słowackiego, Cegielnianej i Furmańskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim" stanowiący załącznik nr l do niniejszej uchwały.

 

§2

Upoważnia się Zarząd Miasta Ostrowca Św. do ustanowienia na rzecz

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Kielcach zabezpieczeń, o których mowa w § 11 umowy w następujących

formach:

l)   udzielenia Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy o/Ostrowiec nr 10202674-91268-360-1, którego szczegółowe warunki określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

2)      weksla in blanco wraz z deklaracją stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§3

                                                                                           

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

§4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia