Uchwała  nr   XVIII / 192 /1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 28 października 1999r.

 

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

 

Na podstawie art.7, ust. l, pkt 3 oraz art.18, ust.2, pkt 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym / Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 Nr 58, poz. 261, Nr 106 poz.496 oraz Nr 132, poz.622 i z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734, Nr 123, poz.775 oraz z 1998 Nr 155, poz.1014 i Nr 162 poz. 1126/ oraz art.48, ust. l, pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz.U. nr 155 poz 1014 oraz z 1999 Nr 38, poz. 360 Nr 49, poz. 485 i Nr 70 poz. 778/, Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1

Akceptuje się projekt umowy pożyczki Nr 147/99 pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  na dofinansowanie zadania " Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiśniowej w Ostrowcu Świętokrzyskim" stanowiący załącznik nr l do niniejszej uchwały.

 

§2

Upoważnia się Zarząd Miasta Ostrowca Sw. do ustanowienia na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zabezpieczeń, o których mowa w § 11 umowy w następujących formach:

l)   udzielenia Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy o/Ostrowiec nr 10202674-91268-360-1, którego szczegółowe warunki określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

2)      weksla in blanco wraz z deklaracją stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§3

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

§4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Załącznik nr 1

do uchwały nr XVIII/192/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 28.10.1999 r.

 

UMOWA POŻYCZKI NR 147/99

 

na dofinansowanie zadania:

 

Budowa kanału sanitarnego w ul. Wiśniowej w Ostrowcu Świętokrzyskim

zawarta w Kielcach w dniu  ..................... 1999 roku, pomiędzy Wojewódzkim

Funduszem Ochrony Środowiska  Gospodarki Wodnej w Kielcach Al, IX Wieków Kielc 3 zwanym dalej „ POŻYCZKODAWCA  reprezentowanym przeprzez:

Mariana Obary           Prezesa Zarządu

Wandę Winiarską        - Zastępcę Prezesa Zarządu

a Miastem Ostrowiec Śwętokrzyskim zwanym dalej „POZYCZKOBIORCĄ", reprezentowanym

 przez;

Jana Szostaka                  - Prezydenta Miasta Krzysztofa Gruszkę             - Wiceprezydenta Miasta

 

§1

1. Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy  , na jego wniosek i na podstawie uchwały

Zarządu z dnia 20 października 1()99 roku, pożyczki pieniężnej w kwocie do 18.000,00(słownie złotych osiemnaście tysięcy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania;

Budowa kanał" sanitarnego w ul. Wiśniowej w Ostrowcu Świętokrzyskim którego łączny koszt wynosi 38.309,31 zł (słownie złotych: trzydzieści osiem tysięcy trzysta dziesięć i 31/100)

2. Pożyczkodawca pobierzeL jednorazowo od Pożyczkobiorcy prowizję w wysokości 1% od kwoty przyznanej pożyczki okreslonej w ust l, w momencie unichomienia pożyczki, bądź jej raty Prowizja nie podlega zwrotowi.

3. Oprocentowanie pożyczki strony ustalają w wysokości  8% / słownie: osiem procent/ w stosunku rocznym. Odsetki naliczane są od dnia udzielenia pożyczki tj. od dnia obciążenia rachunku bankowego Pożyczkodawcy kwota pożyczki lub jej pierwszą ratą

4. Odsetki należne Pożyczkodawcy pobierane są 71 każdy dzień kalendarzowy korzystania z pożyczki.

5. Należne odsetki określone w ust. 3, Pożyczkobiorca wpłacał będzie na konto Funduszu w okresach miesięcznych do ostatniego dnia miesiąca .

6. Strony ustalają, że odsetki naliczone, od kwoty pożyczyki nic ulegają kapitalizacji.

 

1. Pożyczka przekazana zostanie na rachunki Pożyczkobiorcy    w PKO BP O/Ostrowiec    nr 1020274-91268-360-, w ciągu 14  od przedłożenia faktur za zakres zadania

zrealizowany zgodnie z harmonogramem  rzeczowo-fmansowym. 2  W rozliczeniach będą uwzględnione tylko koszty uzasadnione tj. bez pozycji „ Vat

naliczony", jeżeli (co  podatek 'ile jest kosztem u Pożyczkobiorcy oraz bez opłat z tytułu   kar i odsetek za  wlokę.

3, Wykorzystanie rat pożyczki przekazywanych na podstawie nie zapłaconych faktur,    Pożyczkobiorca rozliczy poprzez udokumentowanie ich zapłaty każdorazowo

przed uruchomieniem kolejnej raty. 4. Zapłatę faktur dokonaną z ostatniej raty. Pożyczkobiorca udokumentuje w ciągu

14 dni od otrzymania środków.

 

83

 1. Przebieg realizacji zadania określa harmonogram rzeczowo-finansowy potwierdzony

   podpisem osób reprezentujących  Pożyczkobiorcę, stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do terminowej realizuje i zadania czego potwierdzenie m stąpi w protokole odbioru zadania sporządzonym do dnia 30. 11 .1999 roku.

3. Pożyczkobiorca zobowiązuje się dostarczyć Pożyczkodawcy protokół odbioru,

o którym mowa w ust. 2, stanowiący udokumentowanie osiągnięcia efektu rzeczowego

i ekologicznego, w ciągu 14 dni od daty jego sporządzenia,

 

§4

Pożyczkobiorca zobowiązuje się do dokonania zwrotu pożyczki, w pięciu równych ratach, w następujący ch terminach;

I rata         do l. 01.2001 roku II rata         do 30.04.2001 roku III rata         do 31.07.2001 roku

IV rata         do 31.10,2001 roku V rata         do 31,01 2002 roku no rachunek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Kielcach, Kredyt Bank PBI SA. Kielce nr 15001458-5000021-121450010220.

 

§5

l. Strony postanawiają, że za każdy dzień opóźnienia w zwrocie rat pożyczki i oprocentowania, Pożyczkodawca może pobrać odsetki w wysokości stosowanej przy zobowiązaniach podatkowych.

2. Odsetki za czas opóźnienia pobiera się1 za okres o dl następnego dnia po upływie terminów zwrotu pożyczki l oprocentowaniu d" dnia uregulowania zobowiązania, przez które rozumieć należy „uznanie" rachunku Pożyczkodawcy.

 

§6

1. Umowa potyczki może być wypowiedziana przez Pożyczkodawca w trybie natychmiastowym w imię niezachowania przez Pożyczkobiorcę warunków umowy, b w szczególności w przypadku wystąpienia następujących  okoliczności;

1/ odstąpieni a Pożyczkobiorcy lub osoby działającej w jego imieniu od realizacji

zadania, na które pożyczka została udzielona, 2/ wykorzystania pożyczki lub jej części niezgodnie z przeznaczeniem określonym

w  ust l,

3/ niedotrzymania warunków, o których mowa ww § 3 ust. 2 umowy, 4/ opóźnienia w spłacie rat pożyczki oraz odsetek, przekraczającego 14 dni

od terminów ich spłaty,

5/jeżeli negocjacje warunków umowy z przyczyn spowodowanych przez Pożyczkobiorcę trwają dłużej niż 30 dni.

2. W razie wypowiedzenia umowy 7. przyczyn określonych w ust. l. Pożyczkobiorca ma obowiązek zwrócić niespłaconą kwotę pożyczki oraz inne należności w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3-6.

3. W przypadkach wymienionych w ust. l pkt l i 2, niespłacona kwota pożyczki podlega natychmiastowemu zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości stopy procentowej stosowanej przez "Narodowy Bank Polski przy oprocentowaniu redyskonta weksli. Pożyczkodawca może także naliczyć karę umowną w wysokości 25% wypłaconej kwoty pożyczki.

4. W przypadku wymienionym w ust. l pkt 3, niespłacona kwota pożyczki podlega natychmiastowemu zwrotowi. Pożyczkodawca może naliczyć karę umowną w wysokości 25% wypłaconej kwoty pożyczki,

5. W przypadku wymienionym w ust. l pkt 4, niespłacona kwota pożyczki podlega natychmiastowemu zwrotowi wraz z odsetkami za czas opóźnienia

6. W przypadku wymienionym w ust. l pkt 5, niespłacona kwota pożyczki podlega natychmiastowemu zwrotowi.