Uchwała  nr   XVIII / 193 /1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 października 1999r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

Na podstawie art. 33 ust. 2, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. l i art. 42 ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775 i z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126) na wniosek Zarządu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§l.

 W załączniku do uchwały Nr XLI/402/96 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 14 listopada 1996 roku w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, stanowiącym jednolity tekst Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zmienionego uchwałami Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim: Nr XLV/448/97 z dnia 29.01.1997 r., Nr LIX/60/97 z dnia 28.11.1997 r. oraz Nr VII/60/99 z dnia 28.01.1999 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdziale I pn. „Zasady kierowania pracą Urzędu Miasta":

- w § 3 ust. l w pkt l po lit. „f dodaje się lit. „g" w brzmieniu:

„g) Biuro Promocji i Informacji".

2. W rozdziale III pn. „Struktura organizacyjna Urzędu i zakres działania wydziałów Urzędu i równorzędnych komórek organizacyjnych" wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 11 w ust. l po pkt 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

,,10) „Biuro Promocji i Informacji";

2) w § 12 po pkt 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

,,10) Kierownik Biura Promocji i Informacji";

3) w §14:

a) w ust. l skreśla się pkt pkt 9 i 19, a pozostałe punkty otrzymują odpowiednio uporządkowaną numerację od l do 21.

b) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

,,5) stanowisko ds organizacyjnych"

4) w §17:

a) w ust. l skreśla się punkty od 13 do 18. Pozostałe punkty otrzymują

odpowiednio uporządkowaną numerację od l do 14. b) w ust. 2 skreśla się punkt 3. Pozostałe punkty otrzymują odpowiednio uporządkowaną numerację od l do 5.

5) dodaje się § 23a w brzmieniu:

„§ 23a. l. Do zadań Biura Promocji i Informacji należy:

1) prowadzenie działalności informacyjnej oraz współdziałanie ze środkami masowego przekazu;

2) zbieranie i opracowywanie informacji o działalności samorządów w kraju i za granicą, współpraca z powiatem, z sąsiednimi gminami, Związkiem Miast Polskich i miastami bliźniaczymi;

3) prowadzenie promocji gminy w kraju i za granicą;

4) zbieranie i aktualizowanie informacji o możliwościach gospodarczych gminy oraz opracowywanie w tym zakresie ofert ogólnych i szczegółowych;

5) wyszukiwanie partnerów gospodarczych, rozpoznanie, analiza i ocena ich wiarygodności, kondycji ekonomicznej, przygotowanie i prowadzenie wstępnych rozmów i negocjacji;

6) prowadzenie ofert współpracy i udostępnianie ich podmiotom gospodarczym z terenu Gminy oraz poradnictwo w tym zakresie;

7) inicjowanie i rozwijanie współpracy w ramach stowarzyszeń;

8) organizowanie przedsięwzięć służących rozwojowi gminy oraz inicjowanie tworzenia na jej terenie nowych jednostek gospodarczych;

9) rozpoznawanie programów pomocowych Unii Europejskiej oraz sporządzanie stosownej dokumentacji dla ich wykorzystania.

2. Biuro Promocji i Informacji realizuje zadania określone w ust. l poprzez następującą strukturę wewnętrzną:

1) rzecznik prasowy;

2) stanowisko ds promocji gminy;

3) stanowisko ds prowadzenia działalności informacyjnej oraz współdziałanie ze środkami masowego przekazu;

4) stanowisko ds programów pomocowych Unii Europejskiej".

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§3.

 Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do wiadomości publicznej w prasie lokalnej.

 

§4.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 listopada 1999 r