Uchwała  nr   XVIII / 195 /1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 28 października 1999r.

 

w sprawie: wydzierżawienia gruntu położonego w Ostrowcu Św. przy uI.Grabowieckiej.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 1996rNr 13 poz.74, Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496 i Nr 132 poz.622 oraz z 1997r Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz 686, Nr 113 poz.734, Nr 123poz.775i z 1998r Nr l55 poz.l014 i Nr l62 poz. ll26/ Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§l.

Uznaje się za zasadne oddać w dzierżawę na czas nie określony Panu Grzegorzowi Piotrowskiemu zam. Ostrowiec Świętokrzyski, ul.Gierymskiego 12, grunt położony w Ostrowcu Św. przy uI.Grabowieckiej /Obręb 4 arkusz V, z dz. nr 138/,

- o powierzchni 110m2 - z przeznaczeniem pod zieleń przydomową oraz

-         o powierzchni 130m2 - z przeznaczeniem pod budowę zjazdu z uI.Grabowieckiej na działkę nr 172/2 oraz budowę chodnika i parkingu na dz. nr 138

-          

§2.

 Szczegółowe warunki dzierżawy określi umowa zawarta pomiędzy Wy dzierżawią) ącym /Gminą Ostrowiec Św./ a Dzierżawcą .

 

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Św.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.