Uchwała  nr   XXi i / 248 /1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 grudnia 1999r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski zobowiązań finansowych wynikłych z zamówienia publicznego na wykonanie robót p.n." Konserwacja oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim na okres 3 lat tj. w 2000, 2001 i 2002 roku".

 

Na podstawie art.7 ust 1 pkt 2 oraz art. 18 ust 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz. 74 Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz 496 i Nr 132 poz 622 oraz z 1997r. Nr 9 poz 43 Nr 106 poz 679, Nr 107 poz 686 , Nr 113 poz. 734 Nr 123 poz 775 oraz z 1998r. Nr 155 poz. 1014 Nr 162 poz.1126/   w związkuz § 2 ust.4 uchwały Nr.lX/38/90 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 9 września 1990 r. w sprawie   upoważnienia   Zarządu   Miasta   do   samodzielnego   zaciągania   zobowiązań zmienionej uchwałą Nr.LIII/350/93 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 19 maja 1993 r i uchwałą Nr.XV/161/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 9 lipca 1999 roku Rada Miejska uchwala co następuje:

 

&1

1. Rada Miejska wyraża zgodę na zaciągnięcie przez Gminę Ostrowiec Św. zobowiązań finansowych wynikłych z zamówienia publicznego na wykonanie robót p.n." Konserwacja oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim na okres 3 lat tj. w 2000,2001 i 2002 roku" na warunkach określonych w projekcie umowy pomiędzy Gminą Ostrowiec Św. a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „HUTNIK" Sp.zo.o z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim ul.Gulińskiego 23 stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Zobowiązanie  finansowe   Gminy  Ostrowiec  Św.   w 2000   roku  z  tytułu   realizacji

przedmiotu zamówienia określonego w ust.1 wynosić będzie brutto : 380.198,18 zł

( słownie:trzysta osiemdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych 18/100).

3. Zobowiązania finansowe Gminy Ostrowiec Św. w latach 2001 i 2002 zostaną określone według zasad zawartych w projekcie umowy.

 

§2

Zobowiązania finansowe Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wynikłe z realizacji zamówienia publicznego określonego w § 1 finansowane będą ze środków budżetu Gminy w latach 2000, 2001 i 2002: - dział 70 Rozdział 7262 Oświetlenie ulic pkt.b Konserwacja oświetlenia.

 

&3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.