Uchwała  nr   XXII/ 249 /1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 grudnia 1999r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad systemu taryfowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Na podstawie art.7 ust. l pkt 4 i art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust. l, art.41 ust. l i art.42

ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r.

nr 13, poz.74, nr 58, poz.261 ,nr 106, poz.496 i nr 132, poz.622 , z 1997r. nr 9, poz.43,

nr 106,poz.679, nr 107, poz.686, nr 113, poz.734 i nr 123, poz.775 oraz z 1998r.nrl55,

poz. 1014 i nr 162 poz. 1126) oraz zgodnie z art. 18 ust.3 ustawy z dnia 26 lutego 1982r.

o cenach (Dz.U.z 1988r. nr 27, poz. 195, z 1990r. nr 34, poz. 198, z 1991 r. nr 100, poz.442 ,

z 1993r.nr 11, poz.50 ,z 1994r.nr 111, poz.536, z 1996r. nr 106, poz.496 ,

z 1997r.nr 54, poz.348 , nr 160 poz. 1085 i z 1998r.nr 106, poz.668 ) oraz art.34 ust.2 ustawy

z dnia 15 listopada 1984r. - Prawo przewozowe (Dz.U. z 1995r. Nr 119, poz.575, z 1997r.

Nr 23, poz. 117, Nr 96, poz. 591, Nr l O l, poz. 629 i Nr 141, poz. 942 oraz z 1998r. Nr 106,

poz.668 i Nr 117, poz.758) na wniosek Zarządu Komunikacji Miejskiej - Rada Miejska

uchwala ,co następuje:

 

&1

W uchwale nr XLIII/435/96 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 grudnia 1996r. w sprawie zasad systemu taryfowego,uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, zmienionej uchwałą nr LXI 660/98 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 26 stycznia 1998r. oraz uchwałą nr VII/56/99 z dnia 28 stycznia 1999r. - wprowadza się następujące zmiany:

1)w załączniku nr l do uchwały zawierającym „Zasady systemu taryfowego i opłat za przejazdy oraz uprawnień do ulg i bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Ostrowcu Św" :

a)w rozdziale III § 8 pkt .3 otrzymuje brzmienie: „pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrowcu Św.oraz pracownicy Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Św. zatrudnieni bezpośrednio przy realizacji usług przewozowych a także emeryci i renciści zakładów komunikacji miejskiej - na podstawie imiennych biletów wolnej jazdy, wydawanych przez Zakład Usług Miejskich zgodnie z wykazem osób uprawnionych".

b)w rozdziale III § 8 pkt. 14,15,17 i 18 wyrazy: „Zarząd Komunikacji Miejskiej" zastępuje się wyrazami: „Zakład Usług Miejskich".

c)w rozdziale III § 8 pkt. 16 i w rozdziale IV § 9 pkt.2 wyrazy: „ZKM" zastępuje się wyrazami: „Zakład Usług Miejskich".

2)załącznik nr 2 do uchwały zawierający „Cennik opłat za przejazdy osób środkami komunikacji miejskiej" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wprowadza się dla członków rodzin (współmałżonek i dzieci pozostające na utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty):

1)pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrowcu Św.

2)pracowników Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Św. zatrudnionych bezpośrednio przy realizacji usług przewozowych ,

3)emerytów i rencistów zakładów komunikacji miejskiej,

bilet imienny roczny, ważny na dany rok kalendarzowy, na zasadach wykupu przez zakład pracy, w wysokości 150-krotnej ceny biletu jednorazowego normalnego miejskiego. Bilety wolnej jazdy pracownicze i rodzinne wydane przez Miejskie Przedsiębiortwo Komunikacji Spółka z .o.o. w Ostrowcu Św. oraz Zarząd Komunikacji Miejskiej w Ostrowcu Św. tracą ważność z dniem 31 stycznia 2000r.

 

§ 4

Zakład Usług Miejskich poda do publicznej wiadomości w lokalnej prasie oraz poprzez rozplakatowanie w autobusach komunikacji miejskiej i we własnych punktach sprzedaży biletów, ustalone ceny biletów oraz zasady systemu taryfowego i uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały.

 

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Św. oraz Zakładowi Usług

Miejskich w Ostrowcu Św.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2000 r.