Uchwała  nr   XXii / 250 /1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 grudnia 1999r.

 

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu

i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49 poz. 485 i Nr 70 poz.778) art. 4 i art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25 poz. 113 i Nr 137 poz. 639 z 1997 r., Nr 106 poz. 680, Nr 121 poz. 770 i Nr 160 poz. 1078 z 1998 r., Nr 106 poz. 668 i z 1999 r. Nr 96 poz 1106) oraz art 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz.74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734 i Nr 123 poz. 775 oraz 1998 r. Nr 155 poz 1014 iNr 162 poz. 1126) Rada Miasta uchwala co następuje:

 

§ 1.

1. Likwiduje się z dniem 31 grudnia 1999 roku zakład budżetowy - Miejski Ośrodek Sport i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zwany dalej „MOSiR".

2. Celem likwidacji jest zmiana formy organizacyjno- prawnej „MOSiR".

3. Z dniem l stycznia 2000 roku „MOSiR" prowadzić będzie - na mocy odrębnej uchwały -działalność w dotychczasowym zakresie w formie jednostki budżetowej.

 

§ 2.

1. Funkcję likwidatora powierza się Dyrektorowi „MOSiR".

2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności dokonanie inwentaryzacji mienia „MOSiR".

 

§ 3.

Mienie znajdujące się w użytkowaniu likwidowanego zakładu budżetowego stanie się z dniem l stycznia 2000 r. mieniem jednostki budżetowej, o której mowa w §  l. ust. 3.

 

§ 4.

 W zakresie stosunków pracy pracowników „MOSiR" stosuje się art. 23' Kodeksu Pracy.

 

§ 5.

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§ 6.

Tracą moc:

1) uchwała nr96/344/72 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z dnia 21 października 1972 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego.

2) uchwała nr X/90/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

3) uchwała nr XII/137/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, w siedzibie „MOSiR" oraz zostanie podana do wiadomości publicznej w prasie lokalnej.

 

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 1999 r. z wyjątkiem § 2, który wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.