Uchwała  nr   XX II/ 251 /1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 grudnia 1999r.

 

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Na podstawie art. 18 ust. l i ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49 poz. 485 i Nr 70 poz.778) art. l ust. 2, art. 4, art.5 ust. 4, art. 42 ust. l i ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25 poz. 113 i Nr 137 poz. 639 z 1997 r., Nr 106 poz. 680, Nr 121 poz. 770 i Nr 160 poz. 1078 z 1998 r., Nr 106 poz. 668 i  z 1999 r. Nr 96 poz 1106) oraz art.4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. NR 9 poz 43, Nr 106 poz 679 i Nr 121 poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106 poz. 668) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt. 2, art.41 ust. l i art 42 ust. l i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz.74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734 i Nr 123 poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155 poz 1014 i Nr 162 poz. 1126) Rada Miasta uchwala co następuje:

 

§ 1.

1. Tworzy się z dniem l stycznia 2000 roku jednostkę budżetową - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej llzwanydalej„MOSiR".

2.   MOSiR jest jednostką organizacyjną Gminy Ostrowiec Świętokrzyski realizującą jej zadania określone w art. 7 ust. l pkt. 10 ustawy o samorządzie gminnym oraz w statucie, o którym mowa w § 2.

  1. MOSiR działa na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

 

§ 2.

Uchwala się statut MOSiR stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

1.   Majątek MOSiR stanowić będzie mienie znajdujące się obecnie w użytkowaniu zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim podlegającego likwidacji na mocy uchwały nr XXII/250/99  Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29.12.1999 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

2.               W skład majątku, o którym mowa w ust. l wchodzą w szczególności miejskie obiekty sportowe pod nazwą „KSZO" oraz Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy „Rawszczyzna".

 

§ 4.

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§ 5.

Uchwala podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, w siedzibie „MOSiR" oraz zostanie podana do wiadomości publicznej w prasie lokalnej.

 

§ 6.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2000 r.