Uchwała  nr   XX II/ 252 /1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 grudnia 1999r.

 

w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy zawartej w dniu 6 kwietnia 1992 roku pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Spółką z o. o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz.74. Nr 58, poz.261. Nr 106, poz.496. Nr 132, poz.622 oraz z 1997r. Nr 9, poz.43, Nr 106, poz.679. Nr 107, poz.686, Nr 113, poz.734. Nr 123, poz.775 i z 1998r. Nr 155, poz.1014. Nr 162, poz. 1126) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 Wyraża się wolę rozwiązania umowy dzierżawy zawartej w dniu 6 kwietnia 1992 roku pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Spółką z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja za porozumieniem stron.

 

§ 2.

    Wykonanie  uchwały powierza się Zarządowi  Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§ 3.

    Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.