Uchwała  nr   XXii / 253 /1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 grudnia 1999r.

 

w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz.74, Nr 58, poz.261, Nr 106, poz.496, Nr 132, poz.622 oraz z 1997r. Nr 9, poz.43, Nr 106, poz.679, Nr 107, poz.686,Nr 113, poz.734, Nr 123, poz.775 i z 1998r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 Wnosi się do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrowcu Św. wkład pieniężny w kwocie 2.470.500 zł ( słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset złotych ).

 

§ 2.

  Środki na wniesienie wkładu pieniężnego, o którym mowa w § l znajdują pokrycie w budżecie miasta na rok 1999 Dział 70 Rozdział 7011.

 

§ 3.

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, który jako Zgromadzenie Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o.o. dokona podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

 

§ 4.

   Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.