Uchwała  nr   XXii / 254 /1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 grudnia 1999r.

 

w sprawie:   określenia zasad wydzierżawiania, najmu lub użyczania gminnych nieruchomości gruntowych przez Zarząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

Na podstawie art. 7 ust. l pkt l i art.18 ust.2, pkt 9 lit.a, art.40 ust. 2 pkt 3, art.41 ust. l i art.42 ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 1996r Nr 13 poz.74, Nr 58 poz.261, Nr 106 poz.496 i Nr 132 poz.622 oraz z 1997r Nr 9 poz.43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz 686, Nr 113 poz.734, Nr 123 poz.775 i z 1998r Nr 155 poz.1014 i Nr 162 poz.1126/ oraz art. 13 ust.l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 115 poz.741, z 1998r Nr 106 poz. 668 i z 1999r Nr 49 poz. 484/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się zasady wydzierżawiania, najmu lub użyczania gminnych nieruchomości gruntowych, na okres dłuższy niż trzy lata- w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

W stosunku do umów najmu /dzierżawy/ lub użyczenia obowiązujących w dacie wejścia w życie uchwały, okres trwania najmu /dzierżawy/ lub użyczenia, o którym mowa w pkt I pkt l i w pkt XI Załącznika do uchwały, liczy się od dnia zawarcia ostatniej umowy.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do wiadomości publicznej w prasie lokalnej.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.