Uchwała  nr   XXii / 263 /1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 grudnia 1999r.

 

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Przedszkola Publicznego Nr 13   w   Ostrowcu    Świętokrzyskim.

 

Na podstawie art.19 ust.2 pkt 2 i ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 roku Nr 38, poz.360, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz.778), art.3 pkt l i art.59 ust. l ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 roku Nr 67, poz.329 i Nr 106, poz.496 z 1997 roku Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz.943 oraz z 1998 roku Nr 117, poz.759 i Nr 162, poz. 1126) oraz art. 7 ust. l pkt 8 i art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 roku Nr 13, poz.74, Nr 58, poz.261, Nr 106, poz.496 i Nr 132, poz.622, z 1997 roku Nr 9, poz.43, Nr 106, poz.679, Nr 107, poz.686, Nr 113, poz.734 i Nr 123, poz.775 i z 1998 roku Nr 155, poz.1014 i Nr 162, poz. 1126) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Likwiduje się z dniem 31 grudnia 1999 roku zakład budżetowy - Przedszkole Publiczne Nr 13 w Ostrowcu Świętokrzyskim , zwane dalej „Przedszkolem".

2. Celem likwidacji jest zmiana formy organizacyjno-prawnej Przedszkola.

3. Z dniem l stycznia 2000 roku Przedszkole prowadzić będzie - na mocy odrębnej uchwały - działalność w dotychczasowym zakresie w formie jednostki budżetowej.

 

§ 2

1. Funkcję likwidatora powierza się Dyrektorowi Przedszkola.

2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności dokonanie inwentaryzacji mienia Przedszkola.

 

§ 3

Mienie znajdujące się w użytkowaniu likwidowanego zakładu budżetowego stanie się z dniem l stycznia 2000 roku mieniem jednostki budżetowej, o której mowa w § 1 ust.3.

 

§ 4

W zakresie stosunków pracy pracowników Przedszkola stosuje się art. 23 Kodeksu pracy.

 

§ 5

Wykonanie     uchwały     powierza     się     Zarządowi     Miasta     Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§ 6

Traci moc decyzja Inspektora Oświaty i Wychowania w Ostrowcu z dnia 1.09.1978 r. w sprawie utworzenia Przedszkola Publicznego Nr 13.

 

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, w siedzibie Przedszkola oraz zostanie podana do wiadomości publicznej w prasie lokalnej.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 1999 roku z wyjątkiem §2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.