Uchwała  nr   XXii / 269 /1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 grudnia 1999r.

 

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Przedszkola Publicznego Nr l w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Na podstawie art. 18 ust. l i ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz.1014 i z 1999 roku Nr 38, poz.360, Nr 49, poz.485 i Nr 70, poz.778), art.3 pkt l, art.5 ust.2 pkt l i ust.3 i ust.5, art.58 ust.l oraz art.79 ust. l ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 roku Nr 67, poz.329 i Nr 106, poz.496, z 1997 roku Nr 28, poz.153 i Nr 141, poz.943 oraz z 1998 roku Nr 117, poz.759 i Nr 162, poz.1126) oraz art.7 ust.l pkt 8, art.18 ust.2 pkt 9 lit. h, art.40 ust.2 pkt 2, art.41 ust.l i art.42 ust.l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 roku Nr 13, poz.74, Nr 58, poz.261, Nr 106, poz.496, Nr 132, poz.622, z 1997 roku Nr 9, poz.43, Nr 106, poz.679, Nr 107, poz.686, Nr 113, poz.734 i Nr 123, poz.775 oraz z 1998 roku Nr 155, poz.1014 i Nr 162, poz. 1126) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Tworzy się z dniem l stycznia 2000 roku jednostkę budżetową- Przedszkole Publiczne Nr l w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą przy ulicy Focha 3 zwanym dalej „Przedszkolem".

2. Przedszkole działa w oparciu o zasady określone w ustawie o systemie oświaty, a w szczególności:

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstaw programowych wychowania przedszkolnego,

2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasady powszechnej dostępności,

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych

przepisach.

3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski.

 

§ 2

Statut Przedszkola przyjęty zostanie odrębną uchwałą Rady Miejskiej.

 

§ 3

Majątek   Przedszkola   stanowić    będzie    mienie    znajdujące    się    obecnie w   użytkowaniu   zakładu   budżetowego   -   Przedszkola   Publicznego   Nr   l w Ostrowcu Świętokrzyskim podlegającego     likwidacji na mocy uchwały nr XXII/255/99 .Rady   Miejskiej   w   Ostrowcu   Świętokrzyskim   z   dnia 29.12.1999 r. .w  sprawie    likwidacji    zakładu   budżetowego    -

Przedszkola Publicznego Nr l w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

§ 4

Wykonanie     uchwały     powierza     się     Zarządowi     Miasta     Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, w siedzibie Przedszkola oraz zostanie podana do wiadomości publicznej w prasie lokalnej.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2000 roku.