Uchwała  nr   XXii / 289 /1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 grudnia 1999r.

 

w sprawie utworzenia środków specjalnych jednostki budżetowej

-         Przedszkola Publicznego Nr 11 im. M. Kownackiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Na podstawie art.21 ust. l pkt l i ust.2 pkt l ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 roku Nr 38, poz.360, Nr 49, poz.485 i Nr 70, poz.778), art.79 ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 roku Nr 67, poz.329 i Nr 106, poz.496, z 1997 roku Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz.943 oraz z 1998 roku Nr 117, poz.759 i Nr 162, poz.1126) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 roku Nr 13, poz.74, Nr 58, poz.261, Nr 106, poz.496 i Nr 132, poz.622, z 1997 roku Nr 9, poz.43, Nr 106, poz.679, Nr 107, poz.686, Nr 113, poz.734 i Nr 123, poz.775 oraz z 1998 roku Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz.1126) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

Tworzy się z dniem l stycznia 2000 roku środki specjalne jednostki budżetowej

-         Przedszkola Publicznego Nr 11 im. M. Kownackiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą przy ulicy Wspólna 14 zwane dalej „środkami specjalnymi".

 

§ 2

1. Środki specjalne są środkami finansowymi pochodzącymi z odpłatności za żywienie dzieci w Przedszkolu.

2. Środki specjalne przeznaczone są na pokrywanie kosztów żywienia dzieci oraz kosztów związanych z obsługą żywienia.

3. Środki specjalne gromadzone są  na wyodrębnionym rachunku bankowym.

 

§ 3

1. Podstawą gospodarowania środkami specjalnymi jest roczny plan finansowy.

2. Roczny plan finansowy zatwierdza Dyrektor Przedszkola na wniosek Rady Przedszkola.

3. Środkami specjalnymi dysponuje Dyrektor Przedszkola.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Przedszkola.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2000 roku.