Uchwała  nr   XXii / 297/1999

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 grudnia 1999r.

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowca Świętokrzys­kiego na 1999 rok.

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 i Nr 58, poz. 261, Nr 106 poz.496 oraz Nr 132, poz.622 i z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz.679, Nr 107 poz.686, Nr 113 poz.734, Nr 123, poz.775 oraz z 1998 Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126/, art. 109 i art. 124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finan­sach publicznych / Dz.U. nr 155 poz 1014 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360 Nr 49, poz. 485 i Nr 70 poz. 778 /, Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

W uchwale nr X/94/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 30 marca 1999 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowca Św. na 1999 rok, zmienionej

uchwała  nr XI/118/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 29 kwietnia 1999 rok,

uchwałą nr XIII/136/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 15 czerwca 1999 rok,

uchwałą nr XV/162/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 09 lipca 1999 roku,

uchwałą Nr XVI /l 71/99 Rady Miejskiej z dnia 09 września 1999 roku, uchwałą

Nr XVII /l86/99 Rady Miejskiej z dnia 07 października 1999 roku, uchwałą

Nr XVIII /l99/99 Rady Miejskiej z dnia 28 października 1999 roku, uchwałą

Nr XX /221/99 Rady Miejskiej z dnia 02 grudnia 1999 roku oraz uchwałą

Nr XXI/ 243/99 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 1999 roku, wprowadza się

następujące zmiany:

1)  § l otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszej uchwały:

l/ dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 1999 rok w wysokości 77.062.463 zł,

21 wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 1999 rok w wysokości 75.992.072 zł,

3/ przychody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 1999 rok w wysokości 2.390.304 zł,

4/ rozchody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 1999 rok w wysokości 3.460.695 zł,

2. Nadwyżka budżetu wynosi 1.070.391 zł".

2)  w § 2 wyrazy „7.611.985 zł" zastępuje się wyrazami „7.627.916 zł"

3) w § 3 pkt l otrzymuj ą brzmienie:

„ l/wydatki bieżące w kwocie 61.589.414 zł, w tym:

-   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 28.132.683 zł"

4)  w § 5 wyrazy „94.405 zł" zastępuje się wyrazami „54.405 zł"

5) § 6 ust l, pkt l i 2 otrzymuj ą brzmienie: „ 1. Ustala się plan

l/ przychodów i wydatków zakładów budżetowych w następujących kwotach:

-   przychody ogółem - 27.188.327 zł,

-   wydatki ogółem    - 25.678.480 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7

21 przychodów i wydatków gminnych instytucji kultury w następujących
                kwotach:

-   przychody ogółem -    3.426.097 zł,

-   wydatki ogółem    -   3.398.297 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8"

 

§ 2

1. W załączniku nr l do uchwały nr X/94/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 30 marca 1999 roku „"Plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 1999 r." dokonuje się następu­jących zmian:

1) w planie dochodów i wydatków: a) zwiększa się dochody:

1.   Dział 70            Gospodarka Komunalna

 

Rozdział 7262          Oświetlenie ulic

                                o kwotę 9.931 zł do kwoty 1.085.934 zł

                                w tym:

                                dotacja celowa na zadania bieżące zlecone

                                gminom o kwotę 9.931 zł do kwoty 496.221 zł

 

 2.   Dział 86           Opieka Społeczna

 

Rozdział 8613          Zasiłki i pomoc w naturze

                                o kwotę 6.000 zł do kwoty 4.025.000 zł,

 

3.    Dział 97           Rozliczenia Różne

 

Rozdział 9701          Część oświatowa subwencji ogólnej dla

                                jednostek samorządu

                                o kwotę 50.000 zł do kwoty 18.797.508 zł,

 

b) zwiększa się wydatki:

 

1.   Dział 70           Gospodarka Komunalna

 

Rozdział 7262        Oświetlenie ulic o kwotę 9.931 do kwoty 2.289.341 zł

 

2.   Dział 79          Oświata i wychowanie

 

Rozdział 7911       Szkoły podstawowe

                            o kwotę 50.000 zł do kwoty 20.866.675 zł,

 

3.   Dział  86         Opieka Społeczna

 

Rozdział 8613        Zasiłki i pomoc w naturze

                             o kwotę 6.000 zł do kwoty 4.953.000 zł,

 

2. Załącznik nr l do uchwały nr X/94/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 30 marca 1999 roku „"Plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 1999 r." otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały

 

§ 3

Załącznik nr 2 do uchwały Nr X/94/99 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 1999 r. -"Dotacje i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 1999 r" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 4

Załącznik nr 4 do uchwały Nr X/94/99 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 1999 r. -"Plan zadań inwestycyjnych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 1999 rok", otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 5

Załącznik nr 7 do uchwały Nr X/94/99 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 1999 r. -"Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 1999 rok" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 6

Załącznik nr 8 do uchwały Nr X/94/99 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 1999 r. -"Plan przychodów i wydatków gminnych instytucji kultury Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 1999 rok" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 7

 

   Załącznik nr 10 do uchwały Nr X/94/99 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 1999 r. -"Planowane wydatki szkół podstawowych i gimnazjów" otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§  9

 

Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§ 10

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.