UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Folder 1999

default Uchwała Nr XXII/246/1999 Popularny

Publikujący 166 pobrań

z dnia 29-12-1999 - w sprawie przyznania lokalu komunalnego

default Uchwała Nr XXII/245/1999 Popularny

Publikujący 167 pobrań

z dnia 29-12-1999 - w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

default Uchwała Nr XXI/244/1999 Popularny

Publikujący 165 pobrań

z dnia 21-12-1999 - w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

default Uchwała Nr XXI/243/1999 Popularny

Publikujący 170 pobrań

z dnia 21-12-1999 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowca Świętokrzys­kiego na 1999 rok

default Uchwała Nr XXI/242/1999 Popularny

Publikujący 167 pobrań

z dnia 21-12-1999 - w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2000

default Uchwała Nr XXI/241/1999 Popularny

Publikujący 171 pobrań

z dnia 21-12-1999 - w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2000

default Uchwała Nr XXI/240/1999 Popularny

Publikujący 163 pobrań

z dnia 21-12-1999 - w sprawie: ustalenia stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad poboru, terminów płatności oraz zakresu zwolnień na rok 2000

default Uchwała Nr XXI/239/1999 Popularny

Publikujący 160 pobrań

z dnia 21-12-1999 - w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

default Uchwała Nr XXI/238/1999 Popularny

Publikujący 166 pobrań

z dnia 21-12-1999 - w sprawie wniesienia w formie wkładów niepieniężnych (aportu) do Spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Ostrowcu Świętokrzyskim składników majątkowych stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała Nr XXI/237/1999 Popularny

Publikujący 164 pobrań

z dnia 21-12-1999 - w sprawie zobowiązań finansowych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski związanych z zaciągnięciem kredytu przez Wspólnotę Mieszkaniową nieruchomości położonej w Ostrowcu Św. przy ul. Stodolnej 15

default Uchwała Nr XXI/236/1999 Popularny

Publikujący 167 pobrań

z dnia 21-12-1999 - w sprawie ustanowienia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych garażami stanowiących  własność (Gminy Ostrowiec Świętokrzyski poi. przy ul.Konopnickiej  i ul.Orzeszkowej w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XXI/235/1999 Popularny

Publikujący 163 pobrań

z dnia 21-12-1999 - w sprawie zamiany gruntów

default Uchwała Nr XXI/234/1999 Popularny

Publikujący 163 pobrań

z dnia 21-12-1999 - w sprawie sprzedaży działek gruntu

pdf Uchwała Nr XXI/233/1999 Popularny

Publikujący 176 pobrań

Pobierz (pdf, 1.64 MB)

RM_XXI_233_19991221.pdf

z dnia 21-12-1999 - w sprawie: stawek czynszu najmu i dzierżawy za nieruchomości gruntowe Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała Nr XXI/232/1999 Popularny

Publikujący 163 pobrań

z dnia 21-12-1999 - w sprawie : ustalenia stawek opłat za przyjmowanie odpadów na składowisko komunalne "Janik"

default Uchwała Nr XXI/231/1999 Popularny

Publikujący 166 pobrań

z dnia 21-12-1999 - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach, urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych oraz usuwania odpadów na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała Nr XXI/230/1999 Popularny

Publikujący 167 pobrań

z dnia 21-12-1999 - w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli w tym specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych

default Uchwała Nr XXI/229/1999 Popularny

Publikujący 163 pobrań

z dnia 21-12-1999 - w sprawie opłat za pobyt dzieci w Żłobkach Miejskich -publicznych zakładach opieki zdrowotnej

default Uchwała Nr XXI/228/1999 Popularny

Publikujący 164 pobrań

z dnia 21-12-1999 - w sprawie utworzenia środków specjalnych jednostki budżetowej - Żłobka Miejskiego Nr 2 w Ostrowcu Św.

default Uchwała Nr XXI/227/1999 Popularny

Publikujący 161 pobrań

z dnia 21-12-1999 - w sprawie utworzenia środków specjalnych jednostki budżetowej - Żłobka Miejskiego Nr 1 w Ostrowcu Św.

default Uchwała Nr XXI/226/1999 Popularny

Publikujący 165 pobrań

z dnia 21-12-1999 - w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Żłobka Miejskiego Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XXI/225/1999 Popularny

Publikujący 163 pobrań

z dnia 21-12-1999 - w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Żłobka Miejskiego Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XXI/224/1999 Popularny

Publikujący 166 pobrań

z dnia 21-12-1999 - w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Żłobka Miejskiego Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XXI/223/1999 Popularny

Publikujący 164 pobrań

z dnia 21-12-1999 - w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Żłobka Miejskiego Nr 1

default Uchwała Nr XXI/222/1999 Popularny

Publikujący 168 pobrań

z dnia 21-12-1999 - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała Nr XX/221/1999 Popularny

Publikujący 221 pobrań

z dnia 02-12-1999 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowca Świętokrzys­kiego na 1999 rok

default Uchwała Nr XX/220/1999 Popularny

Publikujący 168 pobrań

z dnia 02-12-1999 - z sprawie połączenia zakładów budżetowych w zakład budżetowy pod nazwą

default Uchwała Nr XX/219/1999 Popularny

Publikujący 164 pobrań

z dnia 02-12-1999 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego wynikłego z porozumienia zawieranego pomiędzy Gminą Ostrowiec Św. a Generalną Dyrekcją Dróg Publicznych Oddział Południowo-Wschodni Biuro w Kielcach, którego przedmiotem jest bodowa ul. Zagłoby etap 112 i etap III

default Uchwała Nr XX/218/1999 Popularny

Publikujący 164 pobrań

z dnia 02-12-1999 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała Nr XX/217/1999 Popularny

Publikujący 169 pobrań

z dnia 02-12-1999 - zmieniająca uchwalę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XX/216/1999 Popularny

Publikujący 170 pobrań

z dnia 02-12-1999 - w sprawie noclegowni dla bezdomnych w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XX/215/1999 Popularny

Publikujący 167 pobrań

z dnia 02-12-1999 - w sprawie nabycia nieruchomości

default Uchwała Nr XX/214/1999 Popularny

Publikujący 164 pobrań

z dnia 02-12-1999 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów sprzedaży lokali mieszkalnych  w budynkach wielomieszkaniowych stanowiących własność Gminy Ostrowiec Św.

default Uchwała Nr XX/212/1999 Popularny

Publikujący 165 pobrań

z dnia 02-12-1999 - w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na Osiedlu Pułanki

default Uchwała Nr XX/211/1999 Popularny

Publikujący 165 pobrań

z dnia 02-12-1999 - w sprawie przyznania lokalu komunalnego

default Uchwała Nr XX/210/1999 Popularny

Publikujący 162 pobrań

z dnia 02-12-1999 - w sprawie przyznania lokalu komunalnego

default Uchwała Nr XX/209/1999 Popularny

Publikujący 160 pobrań

z dnia 02-12-1999 - w sprawie przyznania lokalu komunalnego

default Uchwała Nr XX/208/1999 Popularny

Publikujący 168 pobrań

z dnia 02-12-1999 - w sprawie przyznania lokalu komunalnego

default Uchwała Nr XX/207/1999 Popularny

Publikujący 162 pobrań

z dnia 02-12-1999 - w sprawie określenia zasad udzielania dotacji dla Gimnazjum Społecznego w Ostrowcu Świętokrzyskim za okres od 01.09.1999 r. do 31.12.1999 r.

default Uchwała Nr XX/206/1999 Popularny

Publikujący 161 pobrań

z dnia 02-12-1999 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach i Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz członków Kolegium d/s Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XX/205/1999 Popularny

Publikujący 160 pobrań

z dnia 02-12-1999 - w sprawie przyjęcia "Ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim"

default Uchwała Nr XIX/204/1999 Popularny

Publikujący 164 pobrań

z dnia 15-11-1999 - zmieniająca uchwałę Nr XVIII/198/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 28 października 1999 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

default Uchwała Nr XIX/203/1999 Popularny

Publikujący 163 pobrań

z dnia 15-11-1999 - zmieniająca uchwałę Nr XVIII/ 97/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 28 października 1999 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

default Uchwała Nr XIX/202/1999 Popularny

Publikujący 165 pobrań

z dnia 15-11-1999 - zmieniająca uchwałę Nr XVIII/192/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 28 października 1999 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

default Uchwała Nr XIX/201/1999 Popularny

Publikujący 161 pobrań

z dnia 15-11-1999 - zmieniająca uchwałę Nr XVIII/191/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 28 października 1999 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

default Uchwała Nr XIX/200/1999 Popularny

Publikujący 168 pobrań

z dnia 15-11-1999 - w sprawie nabycia akcji zwykłych imiennych Huty „Ostrowiec" S. A. w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XVIII/199/1999 Popularny

Publikujący 159 pobrań

z dnia 28-10-1999 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 1999 rok

default Uchwała Nr XVIII/198/1999 Popularny

Publikujący 162 pobrań

z dnia 28-10-1999 - w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

default Uchwała Nr XVIII/197/1999 Popularny

Publikujący 164 pobrań

z dnia 28-10-1999 - w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

default Uchwała Nr XVIII/196/1999 Popularny

Publikujący 167 pobrań

z dnia 28-10-1999 - w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego