Uchwała  nr   XXVIII/417/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 czerwca 2000 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na inwestycję pn"Budowa kanału sanitarnego z rur PCV 0 0,2m i długości 1250 mb wraz z przepompownią ścieków w ulicach Dobra, Sosnowa, Lelewela w Ostrowcu Świętokrzyskim."

 

Na podstawie art.7 ust. l pkt 3 oraz art.18 ust.2 pkt 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 1996r Nr 13, poz.74,Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622 oraz z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679 i Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775 z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126 i z 2000r nr 26 poz, 306 oraz art.48 ust.l pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr.l55,poz.l014, z 1999r. Nr 38, poz. 260, Nr 49 poz.485 i Nr.70 poz.778/, Nr 110 poz 1255 i z 2000 r Nr 6 poz 69 i Nr 12 poz 136/

 

Rada Miejska uchwala , co następuje :

§1

W Uchwale Nr XXV/360/2000 Rady Miejskiej z dnia 12 kwietnia 2000r w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 2 a/ pkt l wyrazy „ 8 % „ zastępuje się wyrazami „ 9 %" b/ pkt. 2 skreśla się

2) § 4 wyrazy „w latach 2001-2002" zastępuje się wyrazami „ par. 33 w latach 2001-2003"

 

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.