Uchwała  nr   XXVIII/419/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 czerwca 2000 r.

 

w   sprawie:   zaciągnięcia     pożyczki   długoterminowej   z  Wojewódzkiego   Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

Na podstawie art.7 ust. l pkt 3 oraz art.18 ust.2 pkt 9 lit.c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 1996r Nr 13, poz.74,Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622 oraz z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679 i Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775 z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000r. Nr 26 poz.306/ oraz art.48 ust. l pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr.l55,poz.l014, z 1999r. Nr 38, poz. 260, Nr 49 poz.485 i Nr.70 poz.778/, Nr 110 poz 1255 i z 2000 r Nr 6 poz 69 i Nr 12 poz 1367 Rada Miejska uchwala , co następuje :

 

§1

Wyraża się    zgodę na    zaciągnięcie przez Gminę    Ostrowiec Świętokrzyski pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach do kwoty 277 5OOzł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rekultywacja nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych GUTWIN"

 

§2

Pożyczka zostaje zaciągnięta na następujących warunkach: - wysokość oprocentowania pożyczki wyniesie 9 % w stosunku rocznym

 

§3

Upoważnia się Zarząd Miasta do ustanowienia zabezpieczeń spłaty pożyczki , odsetek i kar umownych w formie :

1) weksla „in blanco" wraz z oświadczeniem wekslowym.

2)  nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem Gminy Ostrowiec Św. w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. O/Ostrowiec Św.

 

§4

Zobowiązania finansowe wynikłe z zaciągnięcia pożyczki o której mowa w §1 będą pokryte z dochodów budżetu Gminy dział 90; rozdział 9013 par.55 w latach 2001-2002.

 

§5

Szczegółowe warunki kredytu określi umowa.

 

§6

l .Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. 2.Zarząd Miasta wskaże w uchwale dwóch jego członków właściwych do zawarcia umowy kredytu.

 

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.