Uchwała  nr   XXVIII/420/2000

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 29 czerwca 2000 r.

 

zmieniająca uchwałę

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. Nr 35 poz. 230, z 1984r Nr 34 poz. 184, z 1987r Nr 33. poz. 180, z 1989r Nr 35 poz. 192, z 1990r Nr 34 poz. 198 i Nr 73 poz. 431, z 1991r Nr 37 poz 321 i Nr 94 poz. 419, z 1993 r. Nr 40 poz. 184 z 1996r, Nr 127 poz. 593, z 1997r, Nr 88 poz. 554, Nr 113, poz. 732, Nr 121 poz. 770, z 1998r Nr 106 poz. 668 i z 2000r Nr 12 poz.136/, oraz art. 18 ust. pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496. Nr 132 poz. 622 z 1997r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 678, Nr 107 poz. 686, Nr 1 13 poz. 734, Nr 123 poz. 775, z 1998r Nr 155 poz. 1014 i Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000r Nr 26 poz. 3067, oraz uwzględniając wnioski Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Rada Miejska uchwala co następuje

 

§1

W załączniku do uchwały Nr XXI/222/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 21 grudnia 1999r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski, zmienionej Uchwała Nr XXIV/325/2000 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 lutego 2000r. w harmonogramie realizacji zadań na rok 2000 na końcu:

l/ wyrazy "Rezerwa - 40.820,- zł" zastępuje się wyrazami "Rezerwa 70.820,-zł" 2/ wyrazy "Plan finansowy - 500. 000, -zł" zastępuje się wyrazami "Plan finansowy - 530.000,-zł".

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.